Kursa kods BūvZ3067

Kredītpunkti 3

Būvprojektu vadība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

BūvZ4074, Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas pamatprincipiem. Tiek apgūta daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības projektu vadības kalendāro grafiku izstrāde ar dažādiem uzdevumu hierarhijas līmeņiem, laika, materiālo un finanšu resursu vajadzību plānošana un vadība. Tiek apgūta būvprojektu vadības likumdošanas bāze, tanī skaitā būvprojektu autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvobjektu nodošana ekspluatācijā. Praktiski tiek izstrādāts būvprojektu vadīšanas grafiks ar visekonomiskākā varianta modelēšanu, variējot ar termiņiem un resursiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ināšanas būvniecības projektu vadībā gan projektēšanas pilna cikla laikā, gan praktiskās būvniecības laikā. Prasmes : Izstrādāt projektu vadības nepieciešamo dokumentāciju, kura balstīta uz juridiskās, likumdošanas, finanšu un citu resursu bāzes. Ievērtēt laika, finanšu un resursu apjomā visus papildus aspektus - autoruzraudzību, būvuzraudzību, būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Kompetence: Spēt izstrādāt būvniecības vadības dokumentāciju jebkurai būvprojekta attīstības stadijai. Spēt veikt būvniecības projektu vadības dokumentācijas izvērtēšanu, ekspertīzi vai optimizāciju. Kursa rezultāts tiek novērtēts ar ieskaiti vai atzīmi, ja ir pilnvērtīgi izstrādātu kalendāro grafiku datorprogrammā MS Project (grafikā definēti vismaz 35 darbības, visām darbībām ir savstarpējās mijiedarbības saites, definēti ierobežojumi, termiņi un resursi, noteikts un grafiski apzīmēts ‘kritiskais ceļš’, grafiks noformēts un izdrukāts). Atbilstoša atzīme ir par visu iepriekš uzskaitīto parametru izpildes apjomu, pareizību un studenta spēju paskaidrot rezultātu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvprojekta projekta vadības struktūrplāna būtība, pielietojums būvniecības un pilna cikla būvprojektēšanā.
2. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana.
3. Parametri un resursi, savstarpējo saišu apraksts
4. Projektu vadības kalendāri un to būtība
5. Ierobežojumu, galīgo termiņu un kritisko punktu definēšana būvniecības projektu vadībā
6. Uzdevumu izvirzīšana projektam kopumā un uzdevumiem atsevišķi.
7. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi.
8. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana
9. Būvniecības projektu vadības programmnodrošinājums un automatizācija, modelēšanas metodika
10. Projektu vadības plānošanas un darba informācijas attēlošanas veidi un formāti. Kalendārs, Ganta diagramma, grafiki
11. Faktisko ziņu attēlošana par projekta vadības gaitu, izmaiņu veidi un reģistrēšana.
12. Projektu vadības organizatoriski tehniskā sagatavošana, materiālu noformēšana un druka.
13. Projektu vadības risku apdrošināšana, juridiskie aspekti un atbildība
14. Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvniecības projektu vadības procesos
15. Projektu vadības aspekti LR likumdošanā.
16. Ārvalstu pieredze un piemēri būvniecības projektu vadībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānoklausās lekciju kurss un jāizstrādā būvniecības projektu vadības kalendārais laika grafiks. Sekmīgi jānokārto ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar kalendārā grafika izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kalendārajā laika grafikā (būvprojekta vadība) jāietver vismaz 32-35 darbību vienības, katrai vienībai jābūt piešķirtiem parametriem (laika ietilpība, pareizs nosaukums, saite ar citu darbību), grafikā jāattēlo vismaz diviem procesiem saistītie procesi divos apakšlīmeņos, visiem procesiem jābūt atbilstoši sasaistītiem (salinkotiem). Jāatspoguļojas vismaz 3 veidu dažādiem linkiem. Grafikam ar definētu nosaukumu un identifikāciju jābūt izdrukātam atbilstošā mērogā, atspoguļojot nolasāmu detalizāciju.

Pamatliteratūra

1. Butkevičs E. (autoru kol.vad.) Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp 2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp 3. Ričards Džounss Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp 4. I. Geipele, T. Tambovceva Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp

Papildliteratūra

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 lpp
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2013.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2013. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2013. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligātais kurss LLU VBF Profesionālā augstākā izglītības bakalauru studiju programmā.