Kursa kods BūvZ3063

Kredītpunkti 1

Automatizētās projektēšanas pamati I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Būvzinātne(nav zn)16844Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Atis Dandens

Profesionālais maģistrs būvniecībā

Priekšzināšanas

BūvZ2039, Speckurss materiālu pretestībā

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ2056, Būvmateriāli I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3087, Būvmateriāli II

Papildliteratūra

1. Dlubal DOWNLOADS & INFO;
2. IDEA StatiCa Resource center.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris”;
2. Žurnāls “Latvijas Būvniecība”.

Piezīmes

Obligāts kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Galīgo Elementu Metodes (GEM) pielietojumu būvkonstrukciju aprēķinos un GEM datorprogrammām RFEM un IDEA StatiCa.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj izveidot modeļus Galīgo Elementu Metodes (GEM) datorprogrammās RFEM un IDEA StatiCa – laboratorijas darbi, ieskaites darbs.

Kursa plāns

1. Ievads.

2. RFEM:
2.1. Ievads;
2.2. Grafiskais lietotāja interfeiss;
2.3. Modeļa dati;
2.4. Slodžu gadījumi un kombinācijas;
2.5. Slodzes;
2.6. Aprēķini;
2.7. Rezultāti;
2.8. Rezultātu novērtējums;
2.9. Izdruka.

3. IDEA StatiCa:
3.1. Ievads;
3.2. Ģeometrija;
3.3. Slodžu efekti;
3.4. Konstruēšana;
3.5. Pārbaudes;
3.6. Optimizācija;
3.7. Atskaite.

4. Patstāvīgi izstrādāto ieskaites darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un aizstāvēts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ieskaites darbs:
1. RFEM – modelis atbilstoši ieskaites darba uzdevumam un laboratorijas darbu apjomam;
2. IDEA StatiCa – modelis vismaz vienam mezglam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites darbs tiek novērtēts ar punktiem.

Pamatliteratūra

1. Introduction to finite element analysis and design, Nam H. Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.