Kursa kods BūvZ3026

Kredītpunkti 1

Inženieraprēķinu automatizēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvkonstrukcijas168816/11/2011Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Mate1021, Matemātika I

Papildliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānika. Rīga: RTU, 2002. 141 lpp. 2. Melderis I., Juriksons V. Būvmehānikas uzdevumi ar atrisinājumiem. Rīga: Zvaigzne, 1970. 368 lpp. 3. Kreilis J. Rievsienas. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. ISSN 1407-8929
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”; Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”

Kursa anotācija

Kursā sniegtas zināšanas par pieejamām datorprogrammām sarežģītu un darbietilpīgu matemātisku problēmu risināšanā. Tuvāk izskatīta programma Excel, Mathcad, tās pielietojums inženieraprēķinos, būvprojektu izstrādē. Praktiskos piemēros ilustrēts programmas pielietojums tekstveida, skaitliskā un grafiskā materiāla noformēšanā. Praktiska uzdevumu piemēru analīze. Apgūtās iemaņas būs labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst: zināšanas par būvju un to elementu aprēķina metodēm, automatizējot sarežģītos inženierrisinājumus; prasmes pielietot priekšzināšanas no teorētiskajiem kursiem (matemātika, būvju teorija, būvmehānika), lai varētu izvirzīt uzdevumu un izstrādāt aprēķina algoritmu; kompetences izmantot inženieraprēķinu automatizēšanas iespējas, lai varētu efektīvi veikt projekta risinājumu analīzi un pieņemt galīgo variantu. Rezultāti tiek vērtēti pēc nodarbību apmeklējuma, pēc individuālā uzdevuma risinājuma, darba noformējuma un aizstāvēšanas.

Kursa plāns

1 Pieejamās datorprogrammas inženieraprēķiniem. Programmas Excel (elektroniskās tabulas) pielietojuma specifika.
2 Eksperimenta rezultātu apstrāde un noformēšana; grafiku veidošana, izmantojot programmu Excel.
3 Eksperimenta datu statistiskā apstrāde.
4 Programmas Mathcad izmantošanas iespējas būvprojektu izstrādē un noformēšanā.
5 Faila konfigurācijas sastādīšana programmā Mathcad. Mainīgo un konstanšu raksturojumi. Ekrāna lauki.
6 Formulu, vienādojumu un vienādojumu sistēmu atrisināšana.
7 Aprēķini būvprojekta paskaidrojuma rakstā, piemēru apskats.
8 Sarežģītu matemātisko aprēķinu realizēšana. Simbolisko atrisinājumu iespējas.
9 Aprēķini ar skaitļu masīviem (vektoriem, matricām).
10 Diskrēto argumentu izmantošana aprēķinu automatizēšanā.
11 Programmoperatori, to pielietojums problēmu risinājumos.
12 Grafisko iespēju apskats. Tuvinājumu (iterāciju) metode būvkonstrukciju aprēķinos;.
13 Loka ass konstruēšana pēc dotā vienādojuma un dokumenta noformējums. Individuālais uzdevums par tēmu;
14 Tilta loka ass konstruēšana, ja uz to darbojas grunts vertikālais spiediens. Individuālais uzdevums par tēmu;
15 Atbalstsienu aprēķins slāņainas grunts gadījumā. Individuālais uzdevums par tēmu.
16 Individuālo uzdevumu apkopojums un vērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv individuāli izstrādāts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumu tematika tiek izskatīta datorklasē. Pēc piemēru analīzes students saņem individuālu uzdevumu par kādu no tēmām un ārpus nodarbību laika to izstrādā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklētība, savlaicīgi izstrādāts individuālais uzdevums, kompetenta saruna par citām tēmām.

Pamatliteratūra

PTC Mathcad [tiešsaiste] [skatīts 28.01.2019.]. Pieejams: https://www.ptc.com/en/products/mathcad. Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. Москва [и др.]: Питер, 2003. 448 с.