Kursa kods BūvZ3011

Kredītpunkti 1

Ēku efektīvas norobežojošas konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Juris Skujāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ēkas konstr. izveidi no nesošajām, izolācijas un apdares kārtām, atkarībā no ēku funkcionālajiem pamatnoteikumiem un ekonomiskajiem apsvērumiem. Apgūst ekoloģisko būvniecību un tās uzdevumus. Modernas būvdarbu tehnoloģiju sistēmas (sausā būvniecības metode, AAB celtn. sistēma uc). Konstrukciju izveidi, ņemot vērā mūsdienu iespējas būvfizikas pamatprincipu ievērošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prasības ēkām, atkarībā no to funkcijas, un norobežojošām konstrukcijām - no telpās nodrošināmās vides.
2 Pr: Ievadnodarbība kursa darba izstrādāšanai
3 Funkciju sadalījums starp norobežojošo konstrukciju sastādošām kārtām. Pielietojamie materiāli
4 Pr: Ēku siltināšanas jautājumi (TENAX)Pr: Sienu konstruktīvie risinājumi. KNAUF sausā būvniecība
5 Ekoloģisko jautājumu ievērtēšana norobežojošo konstrukc. izveidē, to ietekme uz pielietojamo materiālu izvēli
6 Pr: Siltināšanas un akustiskie jautājumi (ISOVER)
7 Būvnieciskie pasākumi enerģijas saglabāšanai
8 Pr: Sienu konstruktīvie risinājumi. KNAUF sausā būvniecība Pr: Siltināšanas un akustiskie jautājumi (ISOVER)
9 Būvdarbu tehnoloģijas norobežojošo konstrukciju būvniecību atvieglošanai. AAB celtniecība, sausā būvniecība uc
10 Pr: AAB celtniecības sistēma (firma RIPO)Pr: Ēku siltināšanas jautājumi (TENAX)
11 Materiāli un konstrukcijas ugunsdrošības un skaņas izolācijas nodrošināšanai
12 Pr: Jumtu konstrukcijas un tajās pielietojamie materiāli (RANNILA STEEL LATVIA)
13 Norob. konstr. un to izveidošanas principi telpu situmrežīma uzlabošanai. Telpas klimats un gaisa aprite tajā
14 Pr: Grīdas un tajās pielietojamie materiāli (PRIMEKSS)
15 Masīvu būvdaļu izmantošana temperatūras starpību izlīdzināšanai. Temperatūras hierarhijas un "buferu apvalki"
16 Pr: Noslēguma kontroldarbs, kursa darba nodošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, apmeklētas nodarbības (vismaz 75%). Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. P.un M.Kruše, D.Althauss, I.Gabriāls. Ekoloģiskā būvniecība. VAK Arkādija, sad. ar "Bundstift", "Bildungswerk Umwelt und Kultur". "Preses nams", Rīga, 1995.- 400 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. R.: "Jurģi '93", 2000.- 214 lpp.
3. Noviks J. Būvdarbi IV. Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņizolācijas darbi. R.: ISAVE, 2002.- 285 lpp.
4. Noviks J. Ģimenes māja. R.: "Jurģi '93", 1997.- 263 lpp.

Papildliteratūra

1. Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II / Zinātniski praktiskā semināra rakstu krājums / red. A.Jakovičs. R.: LU, 2002.
2. PAROC. Būvēju siltu māju. Palīglīdzeklis projektētājiem un celtniekiem. R.: 1997.- 140 lpp.
3. U.Iljins, J.Skujāns, S.Štrausa, A.Vulāns. Tenapors. Putupolistirols. Metodiski norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002.- 99 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Māja, dzīvoklis"
2. Žurnāls "Praktiskā būvniecība"
3. Firmu prospekti un informatīvie materiāli

Piezīmes

Pamatstudijas, izv., 3. sem.