Kursa kods BūvZ3009

Kredītpunkti 3

Būvmašīnas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Jurševskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1014, Būvgrafika

ETeh4024, Vispārīgā elektrotehnika

Fizi2004, Fizika I

Fizi2005, Fizika II

Kursa anotācija

Studenti apgūst būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidus, atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, to priekšrocības un trūkumus, mašīnu principiālās shēmas, rasējumus un griezumus. Lielāka uzmanība tiek veltīta hidrauliskām un elektromehāniskām ierīcēm un pārvadiem, mehanizētiem instrumentiem, betona darbu veikšanas mašīnām un rokas instrumentiem, kurus iespējams izmantot noteikto būvdarbu veikšanai, ņemot vērā to tehnoloģiskās īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidiem, funkcionēšanas un darbības principiem, kā arī ekspluatācijas specifiku. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. Eksāmens. • Prasmes atpazīt mašīnu principiālās shēmas, rasējumus un griezumus, veikt atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, saskatīt to priekšrocības un trūkumus. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. Eksāmens. • Kompetence par būvtehnikas iespējām plašajā būvmašīnu izvēles klāstā. Laboratorijas darbu izstrādāšana, noformēšana un aizstāvēšana. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mehāniskā piedziņa, tās pārvadu veidi.
2 Hidrauliskā piedziņa, tās elementi, to konstrukcijas, tehniskie raksturlielumi.
3 Pneimatiskās piedziņas iekārta, elementu un mezglu konstruktīvās īpatnības.
4 Elektriskās piedziņas principi, elektriskā barošana, strāvas parametri, elektromotori, vadības sistēmas.
5 Būvmašīnu konstruktīvie veidi, to raksturlielumi.
6 Vienkāršās celšanas mašīnas, vinčas, trices, domkrati. Torņa celtņi. Mobilie celtņi, autoceltņi.
7 Lāzera automātiskās vadības sistēmas.
8 Zemes darbu mašīnas.
9 Rokas instrumenti metālapstrādes u.c. darbiem.
10 Betonmasas sagatavošanas agregāti. Betonmaisīšanas mezgli. Nepārtrauktās darbības betonmaisītāji. Betonsūkņi.
11 Apdares un krāsošanas darbu mašīnas un ierīces.
12 Transporta, transportējošās iekraušanas – izkraušanas mašīnas. Nepārtrauktās, transportējošās mašīnas.
13 Autotransports – tā veidi.
14 Sliežu, ūdens u.c. transporta veidi.
15 Nepārtrauktās darbības iekrāvēji. Cikliskas darbības iekrāvēji – izkrāvēji.
16 Būvmašīnu ražīguma aprēķinu metodes. Inovācijas būvtehnikas un būvtehnoloģiju izstādē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Students izstrādājis un aizstāvējis visus laboratorijas darbus prasītajā apjomā un kvalitātē, atbildot uz pasniedzēja uzdotajiem kontroljautājumiem;
• students apmeklējis vismaz 75% no lekciju apjoma;
• students uzrādījis studiju procesā izveidoto būvinženiera pierakstu kladi ar konspektīviem pierakstiem par studiju kursā apgūtām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jānoformē laboratorijas darbu protokoli ar teorētiskie pamatojumu, jāaprēķina uzdevumi par darba tēmu un jāsagatavojas darbu aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtētas 9 laboratorijas dabu atskaites, kas noformētas grafiski un ar uzdevumu aprēķiniem, kā arī studenta spēja mutiski tos aizstāvēt. Mutiskajā eksāmenā sekmīgi jāatbild uz 3 jautājumiem par izņemto vielu.

Pamatliteratūra

1. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp. 2. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. [Smiltene]: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 416 lpp. 2. Добронравов С.С. Строительные машины и оробудование. Спр. для строит. работников. Москва: Высшая школа, 1991. 455 с. 3. Добронравов С.С. Парфенов Е.П. Машины и механизмы для отделочных работ. Учебное пособие для строит. вузов. Москва: Высшая школа, 1989. 269 с.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika).