Код курса BūvZ2056

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса21.03.2018

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Учебная литературa

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības katedra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ; sast. I. Šulcs ... [u.c.]. Jelgava, Rīga: LLU, RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002.
4. Строительные материалы, под редакции В.Г.Микульског. Москва: изд. АСВ, 2002,

Дополнительная литература

1. ES Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm
2. Bajāre D. Būvmateriāli, pamatkurss: lekciju konspekts. RTU Būvniecības fakultāte. Rīga: 2005.
3. Strungs O. Būvmateriālu mācība. Liepāja, 2013. Pieejams: http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
4. Скрамтаев Б.Г. и др., Примеры и задачи по строительным материалам. Москва: изд. "Высшая школа", 1970.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība, izd. "Lilit". : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris, izd.- Latvijas Būvinženieru savienība. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062
3. Dari pats, izd. "Dienas žurnāli". ISSN 1691-1059