Course code BūvZ2056

Credit points 3

Building Materials I

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures24

Number of hours for seminars and practical classes8

Number of hours for laboratory classes16

Independent study hours72

Date of course confirmation21.03.2018

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Arhitektūras un būvniecības katedra

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Course abstract

By termination of this study course students shall know the performance characteristics of the main construction products, their testing methods and application in construction process, select construction products for common used construction works, as well as they shall be competent to analyze the test reports and adequacy of materials for application in construction works

Compulsory reading

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības katedra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ; sast. I. Šulcs ... [u.c.]. Jelgava, Rīga: LLU, RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002.
4. Строительные материалы, под редакции В.Г.Микульског. Москва: изд. АСВ, 2002,

Further reading

1. ES Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm
2. Bajāre D. Būvmateriāli, pamatkurss: lekciju konspekts. RTU Būvniecības fakultāte. Rīga: 2005.
3. Strungs O. Būvmateriālu mācība. Liepāja, 2013. Pieejams: http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
4. Скрамтаев Б.Г. и др., Примеры и задачи по строительным материалам. Москва: изд. "Высшая школа", 1970.

Periodicals and other sources

1. Latvijas Būvniecība, izd. "Lilit". : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris, izd.- Latvijas Būvinženieru savienība. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062
3. Dari pats, izd. "Dienas žurnāli". ISSN 1691-1059