Kursa kods BūvZ2056

Kredītpunkti 3

Būvmateriāli I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst pamazināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, to būtiskām tehniskām īpašībām un izmantošanu būvniecībā. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās, kā arī laboratorijas darbos, kuros studenti iepazīstas ar dažu plašāk lietotu būvmateriālu īpašībām un to testēšanas metodēm. Lekcijās īsumā tiek apskatīts teorētiskais kurss. Vispārējo tēmu apguvei studenti tiek orientēti galvenokārt uz mācību literatūru. Lekcijās uzsvars tiek likts uz jaunajiem materiāliem un to pielietojumu, par kuriem informācija nav mācību grāmatās

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, studentiem jāzina būvniecībā plašāk lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu svarīgākās tehniskās īpašības, to testēšanas metodes un izmantošanas iespējas, jāprot izvēlēties būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai, jāpārzina būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumus, kā arī jābūt kompetentam (spējīgam) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus un būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievirzes lekcija - prasības studiju kursa apguvei.
2 Būvmateriālu tehniskās īpašības un to noteikšanas paņēmieni; būvizstrādājumu testēšnas standarti
3 Dabīgie akmens materiāli Metāli, metālu pretkorozijas aizsardzība
4 Akmens materiālu blīvuma un tilpummasas noteikšana
5 Būvniecībā izmantojamie metāli, metālu pretkorozijas aizsardzība
6 Betonu un būvjavu pildvielas; smilšu un šķembu testēšana
7 Minerālās saistvielas, to veidi un galvenās īpašības
8 Būvģipša pārbaudes
9 Betoni, to veidi un galvenās īpašības; betonu klasifikācija un testēšana
10 Dzelzsbetons un dzelzsbetona industriālie būvizstrādājumi
11 Būvkeramikas materiāli un izstrādājumi
12 Stikla un petrurģijas izstrādājumi
13 Kokmateriāli un izstrādājumi no koksnes
14 Koksnes pārbaudes
15 Laboratorijas darbos izgatavoto kontrolparaugu pārbaudes
16 Laboratorijas darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti 5 laboratorijas darbi un ieskaitīts kontroldarbs

Pamatliteratūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības katedra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ; sast. I. Šulcs ... [u.c.]. Jelgava, Rīga: LLU, RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002.
4. Строительные материалы, под редакции В.Г.Микульског. Москва: изд. АСВ, 2002,

Papildliteratūra

1. ES Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm
2. Bajāre D. Būvmateriāli, pamatkurss: lekciju konspekts. RTU Būvniecības fakultāte. Rīga: 2005.
3. Strungs O. Būvmateriālu mācība. Liepāja, 2013. Pieejams: http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
4. Скрамтаев Б.Г. и др., Примеры и задачи по строительным материалам. Москва: изд. "Высшая школа", 1970.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība, izd. "Lilit". : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris, izd.- Latvijas Būvinženieru savienība. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062
3. Dari pats, izd. "Dienas žurnāli". ISSN 1691-1059

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Vides un būvzinātņu fakultātes nepilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmmas "Būvniecība" obligātajā daļā