Kursa kods BūvZ2055

Kredītpunkti 2

Būvmehānika II-1

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmehānika32161621/03/2018Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Inženierzinātņu doktors būvzinātnē

author vieslekt.

Atis Dandens

Profesionālais maģistrs būvniecībā

Priekšzināšanas

BūvZ2054, Būvmehānika I

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
2. Millais M. Building Structures. A Conceptual Approach. London: E&F N Spon, 1997.
3. Lavendelis E. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 341 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Analysis [tiešsaiste] [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams:http://www.engineeringwiki.org/wiki/Structural_Analysis
2. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste] [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: http://www2.llu.lv/buvmehanika/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība" [integrētā nepilna laika]

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par būvkonstrukciju un to elementu darbību statiskas un dinamiskas slodzes ietekmē. Tiek apgūti stieņu šķērsgriezumu ģeometriskie raksturotāji, spriegumu un deformāciju jēdzieni, materiālu mehāniskās īpašības, spiesta stieņa noturība, siju izlieču noteikšana, punkta un cieta ķermeņa kinemātikas, kinētikas un dinamikas pamatsakarības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: 1) šķēlumu ģeometrisko raksturlielumu definēšana, 2) spriegumu, stiprības un deformāciju jēdzieni, 3) spiesta stieņa noturības problēma, 4) dinamisku slodžu ietekme uz būvkonstrukcijām.
• Prasmes: 1) noteikt normālos un tangenciālos spriegumus stieņos un salīdzināt ar attiecīgajām materiāla stiprības raksturvērtībām, 2) aprēķināt stieptu un liektu elementu deformācijas (izlieces), 3) noteikt vienkārša spiesta tērauda stieņa nestspēju.
• Kompetence: novērtēt centriski stiepta stieņa un vienkāršas sijas nestspēju, racionāla varianta izvēle pēc materiāla veida un šķērsgriezuma tipa atbilstoši slogojumam.

Kursa plāns

1 Stieņu šķērsgriezumu ģeometriskie raksturotāji.
2 Saliktu šķērsgriezuma ģeometrisko raksturotāju noteikšana.
3 Stieņu šķērsgreizuma inerces momenti pret savstarpēji parelēlām asīm un pie asu pagriešanas.
4 Spriegumu jēdziens. Stiepe (spiede), bīde (cirpe), liece un vērpe.
5 Deformācijas, Huka likums. Dažādu materiālu mehānisko īpašibu salīdzinājums.
6 Materiālu īpašību eksperimentāla noteikšana.
7 Liektu stieņu (siju) darbība. Normālie spriegumi šķērsgriezumā, stiprības nosacījumi.
8 Tangenciālo spriegumu aprēķins. Bīdes modulis.
9 Centrāli un ekscentriski stiepta stieņa darbība. Normālie spriegumi šķērsgriezumā, stiprības nosacījumi.
10 Spiesta stieņa noturība.
11 Sijas liektās ass differenciālvienādojums.
12 Praktiskas metodes sijas izlieces aprēķināšanai.
13 Punkta un cieta ķermeņa kinemātika.
14 Punkta dinamika.
15 Punkta kustība atkarībā no spēkiem.
16 Dinamiskas/trieciena slodzes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti individuālie applēses darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, nokārtota ieskaite un eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp.
2. Seward D. Understanding structures: analysis, materials, design. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 367 p.
3. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
4. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga, 1982. 577 lpp.