Kursa kods BūvZ2053

Kredītpunkti 2

Grunšu mehānika

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2003, Fizika

LauZ2020, Ģeoloģija un augsnes zinātne I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti grunšu veidi, struktūra, galvenie grunšu fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumi, to noteikšanas metodes, gruntsūdeņu plūsmas likumsakarības, galvenās gruntsmehānikas likumsakarības, lineāri deformējama ķermeņa teorija, tās pielietošana būvju sēšanās prognozēšanai, grunts sāniskais spiediens, tā noteikšanas metodes ietverot datorprogrammu pielietošanu atbalstsienu projektēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēj raksturot grunšu veidus un mehānikas galvenās likumsakarības, spēj nosaukt grunts fizikālo un mehānisko raksturlielumu noteikšanas metodes, izskaidrot pamatu un pamatņu projektēšanas teoriju, robežstāvokļu metodes pielietošanu; spēj parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni
Kontroldarbi
Prasmes: noteikt galvenos grunšu fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumus, interpretēt laboratorijas darbos iegūtos rezultātus aprēķinu ceļā noteikt grunts spiedienu uz atbalstsienu, balstoties uz robežstāvokļu metodi un pielietojot 7.Eirokodeksa metodoloģiju.
Laboratorijas un praktiskie darbi
Kompetence: novērtēt grunti pēc tās fizikāli mehāniskajiem raksturlielumiem, novērtēt tās atbilstību būvniecības mērķiem; spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, risināt problēmjautājumus
Patstāvīgais/mājas darbs
Tests- saruna; Ieskaite ar atzīmi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ieži. Gruntis, to struktūra, klasifikācija, fizikālās un mehāniskās īpašības
2. Smilšainu grunšu raksturlielumi, to noteikšanas metodes
3. Mālainu grunšu raksturlielumi, to noteikšanas metodes
4. Grunšu bīdes pretestība. Kulona likums. Iekšējās berzes leņķa un īpatnējās saistes noteikšana
5. Birstošu grunšu saspiežamība. Deformāciju modulis, tā noteikšana
1. kontroldarbs: Grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības, to noteikšanas metodes
6. Gruntsūdeņu plūsmas likumsakarības. Darsī likums. Ūdenscaurlaidīgi un necaurlaidīgi slāņi. Ūdens caurlaidības (filtrācijas) koeficienta noteikšana
7. Robežstāvokļu metodes pamatprincipi. GEO projekta uzdevumi.
8. Mehānikas teorijas slogota grunts masīva modelēšanai. Spriegumu sadalījums gruntī. Efektīvā sprieguma jēdziens
9. Nogāžu nostiprināšanas metodes un būves (tranšejsienas, atbalstsienas)
10. Grunts sāniskais spiediens (aktīvais un pasīvais), tā noteikšanas metodes
2. kontroldarbs: Spriegumu sadalījums gruntī. Dabisko pamatņu noturības aprēķins.
11. Datorprogrammu pielietošana atbalstsienu projektēšanā
12. Lineāri deformējama ķermeņa teorija, tās pielietošana būvju sēšanās prognozēšanai. Pamatu sēšanās aprēķins, grunts pašsvara un papildspriegumu epīras
13. Grunts slāņu nevienmērīga sēšanās, ietekmējošie faktori
14. Inženierģeoloģiskā izpēte, atskaites apjoms un saturs. Grunšu izmeklēšanas metodes
15. Mākslīgo pamatņu veidi. Grunts blīvēšana. Grunts nostiprināšana.
3. kontroldarbs: Būvju un pamatņu sēšanās. Mākslīgās pamatnes.
Laboratorijas darbi:
1. Smilts grunts nosaukuma un neviendabīguma noteikšana. Smilts grunts dabiskā nogāzes leņķa noteikšana
2. Grunts mitruma noteikšana. Mālainas grunts nosaukuma noteikšana. Galveno fizikālo raksturojumu izskaitļošana
3. Grunts saspiežamības noteikšana (kompresijas pārbaude)
4. Grunts bīdes pretestības pārbaude

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Ieži. Gruntis, to struktūra, klasifikācija, fizikālās un mehāniskās īpašības
2. Smilšainu grunšu raksturlielumi, to noteikšanas metodes
3. Mālainu grunšu raksturlielumi, to noteikšanas metodes
4. Grunšu bīdes pretestība. Kulona likums. Iekšējās berzes leņķa un īpatnējās saistes noteikšana
5. Birstošu grunšu saspiežamība. Deformāciju modulis, tā noteikšana
1. kontroldarbs: Grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības, to noteikšanas metodes
6. Gruntsūdeņu plūsmas likumsakarības. Darsī likums. Ūdenscaurlaidīgi un necaurlaidīgi slāņi. Ūdens caurlaidības (filtrācijas) koeficienta noteikšana
7. Robežstāvokļu metodes pamatprincipi. GEO projekta uzdevumi.
8. Mehānikas teorijas slogota grunts masīva modelēšanai. Spriegumu sadalījums gruntī. Efektīvā sprieguma jēdziens
9. Nogāžu nostiprināšanas metodes un būves (tranšejsienas, atbalstsienas)
10. Grunts sāniskais spiediens (aktīvais un pasīvais), tā noteikšanas metodes
2. kontroldarbs: Spriegumu sadalījums gruntī. Dabisko pamatņu noturības aprēķins.
11. Datorprogrammu pielietošana atbalstsienu projektēšanā
12. Lineāri deformējama ķermeņa teorija, tās pielietošana būvju sēšanās prognozēšanai. Pamatu sēšanās aprēķins, grunts pašsvara un papildspriegumu epīras
13. Grunts slāņu nevienmērīga sēšanās, ietekmējošie faktori
14. Inženierģeoloģiskā izpēte, atskaites apjoms un saturs. Grunšu izmeklēšanas metodes
15. Mākslīgo pamatņu veidi. Grunts blīvēšana. Grunts nostiprināšana.
3. kontroldarbs: Būvju un pamatņu sēšanās. Mākslīgās pamatnes.
Laboratorijas darbi:
1. Smilts grunts nosaukuma un neviendabīguma noteikšana. Smilts grunts dabiskā nogāzes leņķa noteikšana
2. Grunts mitruma noteikšana. Mālainas grunts nosaukuma noteikšana. Galveno fizikālo raksturojumu izskaitļošana
3. Grunts saspiežamības noteikšana (kompresijas pārbaude)
4. Grunts bīdes pretestības pārbaude

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā students veic laboratorijas darbus apgūstot kādu no grunšu izpētes metodēm, analizē iegūtos datus, par ko diskutē sarunā ar pasniedzēju.
Grunts fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana - aprēķina grunts raksturlielumus atbilstoši dotajiem izejas datiem.
Grunts mehānikas sakarību apguve - aprēķina darbos apgūst pamatu sēšanās un grunts sāniskā spiediena aprēķina metodes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par gruntsmehānikas galvenajām likumsakarībām (atbildot uz kontroljautājumiem). Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgā uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu vidējā aritmētiskā vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi. Mājas darbu (patstāvīgo praktisko uzdevumu) novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā grunts mehānika: mācību līdzeklis augstskolu celtniecības specialitātes studentiem, Rīga, Zvaigzne. 1985. 299 lpp.
2. Laiviņš E., Rosihins J. Grunšu mehānika, pamatnes un pamati rūpniecības un civilajā celtniecībā, Rīga, Zvaigzne, 1970. 274 lpp.
3. Barnes, Graham. Soil mechanics: principles and practice - 3rd ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, 549 lpp.

Papildliteratūra

1. Möller G. Geotechnik. Grundbau. Ernst & Sohn, 2006.- 498 lpp.
2. Terzaghi, Karl.: Soil mechanics in engineering practice New York etc.: Wiley, 1996, 549 p.
3. Designers' guide to EN 1997-1: Eurocode 7: geotechnical design- general rules /R. Frank... [et al.]. London: Thomas Telford, 2004., 216 p.
4. Smith, Ian. Smith's elements of soil mechanics - 9th edition. - Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell, 2014., 471 lpp.
5. Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students' Version /editors Marcin Świtoniak, Cezary Kabała, Aldis Karklins, Przemysław Charzyński. Toruń: Polish Society of Soil Science, 2018. 286 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Vide un ūdenssaimniecība”