Kursa kods BūvZ2052

Kredītpunkti 3

Būvju teorijas pamati

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmehānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Jānis Rasa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2010, Fizika I

Mate1036, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par konstrukciju un to elementu darbību slodzes ietekmē. Tiek apgūti statikas pamatjēdzieni, statikas aksiomas, balstu veidi un reakcijas, ģeometriski nemainīgu un statiski noteicamu sistēmu veidošana, Varinjona teorēma un spēku līdzsvara nosacījumi, iekšējo spēku noteikšana ar šķēlumu metodi statiski noteicamās sistēmās. Normālās lieces teorija. Stiprības aprēķini centriskā un ekscentriskā stiepē. Centriski spiesta elementa stabilitātes koncepcija. Materiāla aprēķina pretestība. Tērauda un koka siju stiprības un stinguma aprēķini normālā liecē

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Statikas aksiomas un galvenās teorēmas, sistēmu ģeometriskā nemainība un reāliem apstākļiem atbilstošas aprēķina shēmas definēšana, spēku līdzsvara nosacījumi un šķēlumu metode iekšējo spēku noteikšanai, normālās lieces teorija, centriski spiesta elastīga elementa stabilitātes teorija, robežstāvokļu metodes pamatprincipi un stiprības, stabilitātes un stinguma nosacījumi; Kontroldarbi, mājas darbi, eksāmens.
• Prasmes iekšējo spēku aprēķins un epīru konstruēšana statiski noteicamām siju un stieņu sistēmām, koka un būvtērauda siju un stieņu sistēmu elementu šķērsgriezuma dimensionēšana. Mājas darbi, laboratorijas darbs
•Kompetence novērtēt vienkāršas sijas nestspēju, racionāla varianta izvēle pēc materiāla veida un šķērsgriezuma tipa atbilstoši slogojumam un ekspluatācijas apstākļiem, novērtēt statiski noteicamu sistēmu smagāk slogotos elementus un šķēlumus. Eksāmens, saruna.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būve kā slodzi pārnesoša sistēma. Būvju nesošo sistēmu (konstrukciju) veidi un to darbības modelēšana. Spēku sistēmas.
2 Statikas aksiomas. Spēka momenta jēdziens. Spēkpāra efekts
3 Saites - balsti. Balstu veidi. Konstrukcijas aprēķina modelis.
4 Varinjona teorēma. Vispārējie statikas līdzsvara nosacījumi absolūti cietam ķermenim.
5 Statiski noteicamu siju balstu reakciju noteikšana
6 Iekšējo spēku definīcijas, zīmju likumi un šķēlumu metodes pamatprincipi.
7 Iekšējo spēku noteikšana un epīru konstruēšana. Datorprogrammu pielietošana
8 Liece. Normālspriegumu formula un epīra. Neitrālās ass stāvoklis. Tangenciālspriegumu formula un epīra.
9 Koksnes, būvtērauda, betona darbība zem slodzes un aprēķina pretestību noteikšana. Siju stiprības aprēķini.
10 Racionālas sijas šķērsgriezuma formas liecē. Lineārās deformācijas (pārvietojumi). Sijas stinguma pārbaudes
11 Ģeometriski nemainīgu stieņu sistēmu konstruēšana. Statiski noteicamas un nenoteicamas sistēmas.
12 Iekšējo spēku noteikšanas metodes: mezglu izgriešana, Ritera metode, grafiskā metode.
13 Centriski stiepta elementa stiprības aprēķins. Centriski spiesta stieņa stabilitātes koncepcija.
14 Statiski noteicami rāmji
15 Kombinētie slogojumi: stiepe + liece; spiede + liece. Normālspriegumu noteikšana un epīras. Dimensionēšana
16 Datorprogrammu pielietošana struktūranalīzē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens: Viens aprēķinu uzdevums par kādu no galvenajām praktiskajos darbos apskatītajām tēmām un viens teorētisks jautājums pamatzināšanu pārbaudei un diskusijai. Priekšnosacījumi: Veiksmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi. Patstāvīgi izpildīti un iesniegti 2 semestra laikā izsniegtie mājas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs 1: Statiski nosakāmas sijas aprēķins. Mājas darbs 2: Statiski nosakāmas stieņu sistēmas aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem sekmīgu kontroldarba vērtējumu, ja, atbilstoši dotajam uzdevumam, spēj pareizi sastādīt vismaz 50% vienādojumu, un prot izmantot fundamentālas teorētiskās sakarības starp lielumiem. Students saņem augstāku vērtējumu atbilstoši prasmei šos vienādojumus atrisināt skaitliski un iegūt pareizu rezultātu.
Mājas darbus tiek novērtēts pēc diviem kritērijiem:
1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un epīru pareizība;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Pamatliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp. 2. Seward D. Understanding structures: analysis, materials, design. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 367 p. 3. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 294 p. 2. Millais M. Building Structures. A Conceptual Approach. London: E&F N Spon, 1997. 358 p. 3. Kalniņš G. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 264 lpp. 3. McKenzie W.M.C. Examples in Structural Analysis. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Structural Engineer. ISSN 1466-5123 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā G0330 ”Vide un ūdenssaimniecība”