Kursa kods BūvZ2051

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskie tīkli

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzisko mērījumu kļūdu izlīdzināšanas teoriju, to praktisko pielietojumu ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Iepazīstas ar Zemes elipsoīda virsmas attēlošanas uz plaknes kartogrāfiskajām projekcijām, ģeodēziskajiem tīkliem un to veidošanas metodēm. Iemācās izpildīt ģeodēzisko tīklu ierīkošanai nepieciešamos precīzos ģeodēziskos mērījumus

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēzisko tīklu veidiem un to veidošanas metodēm atkarībā no tīkla uzdevuma, precizitātes un apvidus rakstura;
• prasmes patstāvīgi izpildīt precīzos leņķu, attālumu un paaugstinājumu mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus un novērtēt to precizitāti;
• kompetence racionāli organizēt nepieciešamās precizitātes ģeodēziskā tīkla izveidi, izvēloties piemērotākās metodes un instrumentus atkarībā no tīkla uzdevuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, norise, prasības, literatūra un normatīvā bāze.
2 Mērījumu kļūdas un precizitātes mēri.
3 Ģeodēzisko mērījumu izlīdzināšana. Mazāko kvadrātu princips mērījumu izlīdzināšanā.
4 Vienādas un dažādas precizitātes tiešo mērījumu izlīdzināšana.
5 Noteikumu mērījumu izlīdzināšana pēc korelatu metodes.
6 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana.
7 Teodolītgājiena tīkla dalīta izlīdzināšana.
8 Elipsoīda virsmas attēlošana plaknē.
9 Ģeodēzisko tīklu veidošanas metodes, iedalījums.
10 Leņķu mērīšana ģeodēziskajos tīklos.
11 Attālumu mērīšana ģeodēziskajos tīklos.
12 Valsts ģeodēziskā tīkla pamatojums.
13 Ģeodēzisko zīmju iedalījums un nostiprinājumi.
14 Vietējie ģeodēziskie tīkli.
15 Precīzā nivelēšana.
16 Ģeodēzisko tīklu veidošana ar globālās pozicionēšanas metodi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc auditorijā uzrakstīta kontroldarba rezultātiem un izstrādātiem un iesniegtiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007.
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
4. Strang G., Borre K.. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley. Cambridge Press, 1997.

Papildliteratūra

1. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.
2. Parametriskā metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi Jelgava:, LLU, 2001.
3. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga: 2001. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.gim-international.com

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.