Kursa kods BūvZ2050

Kredītpunkti 1

Būvkonstrukcijas II-3

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums15.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

BūvZ2045, Būvkonstrukcijas II-1

BūvZ3094, Būvmehānika III

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti iegūs zināšanas par dzelzsbetona konstrukciju un mūra konstrukciju projektēšanu. Iegūtas vispārīgas zināšanas par stiegrojuma novietojuma nozīmīgumu dzelzsbetona konstrukcijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra ēku konstrukciju veidus, to nestspējas un lietojamības pārbaužu metodes un konstruēšanas un grafiskā attēlojuma pamatprincipus – eksāmens.
2. Pārzina priekšstata līmenī saliekamo un iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju darbības principus un konstruēšanas noteikumus – lekciju apmeklējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzelzsbetona ēku projektēšanas vispārīgs apskats un pamatprincipi.
2 Dzelzsbetona ēku stabilitāte, horizontālās un vertikālās stinguma diafragmas.
3 Ribotie un bezsiju pārsegumi.
4 Siju veidi un to projektēšanas principi.
5 Masīvas un lokanas kolonnas un to projektēšana.
6 Dziļie pamati, to veidi un to projektēšanas principi.
7 Dzelzsbetona konstrukciju ilgizturība.
8 Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas.
9 Iepriekš saspriegtās dzelzsbetona konstrukcijas, to darbības būtība un pielietojamie materiāli.
10 Mūra materiālu raksturojums, to fizikāli mehāniskās īpašības.
11 Mūra sabrukuma veidi. Mūra aprēķins spiedē.
12 Dzelzsbetona konstrukciju rasējumu veidošanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu darbs tiek vērtēts visa semestra garumā, kas noslēdzas ar eksāmenu. Pārbaudījumu kārtošanā ir būtiska šāda secība:
1. Apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts (BūvZ2049).
2. Tikai pēc pirmā punkta izpildes tiek dota iespēja kārtot eksāmenu.
Kurss ir nokārtots, ja eksāmenā ir iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgais darbs. Studentam individuāli jāizstrādā detāli rasējumi dzelzsbetona konstrukcijām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens sastāv no jautājuma, kas tieši saistās ar kursa projekta tēmu. Eksāmenā students iegūst nesekmīgu atzīmi, ja students nespēj atbildēt uz uzdoto jautājumu. Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad ir jāizstrādā patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. LVS EN 1992-1-1:2005. 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Rīga: LVS, 2005. 225 lpp.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 p.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas: Projektēšana saskaņā ar EC2, Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желeзобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Designer’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. . Structural Concrete. Published by Thomas Telford. ISSN (printed): 1464-4177. ISSN (electronic): 1751-7648.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība”