Kursa kods BūvZ2048

Kredītpunkti 4

Būvju teorijas pamati

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Atis Dandens

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2004, Fizika I

Mate1022, Matemātika II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par būvkonstrukciju un to elementu darbību slodzes ietekmē. Tiek apgūti statikas pamatjēdzieni; statikas aksiomas; balsti un balstu reakcijas; ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas nosacījumi. Absolūti cieta ķermeņa statiskā līdzsvara nosacījumi. Šķēlumu metodes pamatprincipi iekšējo spēku noteikšanai. Aksiālie slogojumi. Lieces teorija. Ļodze. Ekscentriskie slogojumi. Spriegumi un deformācijas. Sistēmas potenciālā enerģija, ārējo un iekšējo spēku darbs, pārvietojumu noteikšana. Laukuma ģeometriskie raksturlielumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: 1) statikas aksiomas un galvenās teorēmas, 2) ģeometriski nemainīgas un reāliem apstākļiem adekvātas sijas aprēķina shēmas definēšanas nosacījumi, 3) spēku līdzsvara nosacījumi un šķēlumu metode iekšējo spēku noteikšanai, 4) lieces teorija.
• Prasmes: 1) iekšējo spēku epīru konstruēšana statiski noteicamām sijām, 2) koka un būvtērauda sijas šķērsgriezuma dimensionēšana.
• Kompetence: novērtēt vienkāršas sijas nestspēju, racionāla varianta izvēle pēc materiāla veida un šķērsgriezuma tipa atbilstoši slogojumam un ekspluatācijas apstākļiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Spēki (vektori) un spēku sistēmas plaknē: spēku saskaitīšana, sadalīšana komponentēs, paralēlu spēku centrs.
2 Vektora projekcijas uz asīm.
3 Spēka momenta jēdziens. Paralēlu un neparalēlu spēku momentu summas īpašība.
4 Stieņu sistēmu analīzes pamati. Kustības brīvības pakāpe. Ģeometriskā mainība un nemainība.
5 Izplatītākās būvkonstrukcijas, to atbilstošās aprēķina shēmas.
6 Ārējās slodzes uz būvkonstrukcijām. Līdzsvara vienādojumu izmantošana balstreakciju noteikšanai.
7 Asspēka (aksiālspēka), šķērsspēka, lieces momenta, vērpes momenta definējumi.
8 Šķēluma metode iekšējo spēku noteikšanai stieņu šķērsgriezumā.
9 Ģeometriskie raksturojumi plakaniem stieņu šķērsgriezumiem.
10 Deformācijas un spriegumi. Stiepe (spiede), bīde (cirpe), liece un vērpe. Huka likums.
11 Liektu stieņu (siju) darbība. Normālie spriegumi šķērsgriezumā, stiprības nosacījumi.
12 Centrāli un ekscentriski stiepta stieņa darbība. Normālie spriegumi šķērsgriezumā, stiprības nosacījumi.
13 Centrāli un ekscentriski spiesta stieņa (kolonnas) darbība. Jēdziens par kritisko spēku. Noturības nosacījumi.
14 Pārvietojumu izskaitļošanas tehnika stieņu sistēmā.
15 Statiski nenoteicamu sistēmu aprēķina pamati. Spēku metodes kanoniskie vienādojumi.
16 Kursa pārskats. Saistība ar būvmehānikas, būvkonstrukciju kursiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti individuālie applēses darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, nokārtota ieskaite un eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU Būvmehānikas katedra, 2010. 248 lpp.
2. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība : mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
3. Lavendelis E. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 341 lpp.
4. Ugural, A. C.: Mechanics of materials. New York etc.: McGraw-Hill, 1991. 441 p. + 3 CD-ROM.

Papildliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika. Rīga: RTU Būvmehānikas katedra, 2008. 203 lpp.
2. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga, 1982. 577 lpp.
3. Stavridis L.T. Structural systems: behaviour and design. London: Thomas Telford, 2010. 642 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. 2006-ISSN 1691-9262.
2. www.llu.lv/lif - Būvkonstrukciju katedra. Palīglīdzeklis būvmehānikā.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība pilna laika un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība nepilna laika studijās.