Code du cours BūvZ2046

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.06.2014

Auteur du cours

author

Andris Vulāns

Connaissances de base

Fizi2004,

Manuels

1. Akmens P., Krēsliņš A. [redaktore A. Strode]. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne, 1995. 155 lpp. 2 sēj.

Ouvrages supplémentaires

1. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp. - (Zinātne laikiem)
2. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: [учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство"] 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1981. 272 с.
3. LBN 002 - 01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 27.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2003. Zaudē spēku: 01.12.2014. [Skatīts 29.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56049

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.