Kurs-Code BūvZ2046

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.06.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Vulāns

Vorkenntnisse

Fizi2004,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Akmens P., Krēsliņš A. [redaktore A. Strode]. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne, 1995. 155 lpp. 2 sēj.

Weiterfuhrende Literatur

1. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp. - (Zinātne laikiem)
2. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: [учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство"] 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1981. 272 с.
3. LBN 002 - 01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 27.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2003. Zaudē spēku: 01.12.2014. [Skatīts 29.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56049

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.