Код курса BūvZ2046

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.06.2014

Разработчик курса

author

Andris Vulāns

Предварительные знания

Fizi2004,

Учебная литературa

1. Akmens P., Krēsliņš A. [redaktore A. Strode]. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne, 1995. 155 lpp. 2 sēj.

Дополнительная литература

1. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp. - (Zinātne laikiem)
2. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: [учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство"] 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1981. 272 с.
3. LBN 002 - 01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 27.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2003. Zaudē spēku: 01.12.2014. [Skatīts 29.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56049

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.