Course code BūvZ2046

Credit points 2

Building Physics

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation18.06.2014

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author

Andris Vulāns

Mg. sc. ing.

Prior knowledge

Fizi2004, Physics I

Course abstract

Students will gain knowledge about temperature and humidity conditions, acoustics, sound insulation and lighting in the building envelope. Students shall master skills of designing building envelope as well as analyzing heat and moisture processes within the building envelope.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course student will have:
• knowledge of the heat transfer processes and their effects as well as temperature and humidity conditions in building envelope.
• skills to calculate energy transfer and water vapor condensation risk of the building elements.
• competence on building energy performance key influencing factors.

Compulsory reading

1. Akmens P., Krēsliņš A. [redaktore A. Strode]. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne, 1995. 155 lpp. 2 sēj.

Further reading

1. Āboliņš J., Jurevics E. Siltums ražošanā un sadzīvē. Rīga: Zinātne, 1986. 123 lpp. - (Zinātne laikiem)
2. Тихомиров K. B. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: [учебник по специальности "Промышленное и гражданское строительство"] 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1981. 272 с.
3. LBN 002 - 01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 27.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2003. Zaudē spēku: 01.12.2014. [Skatīts 29.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56049

Periodicals and other sources

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.