Kursa kods BūvZ2037

Kredītpunkti 2

Projektēšana AutoCad vidē

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvzinātne(nav zn)323220/02/2013Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Raitis Brencis

Inženierzinātņu doktors būvzinātnē

author viesasist.

Oskars Vītoliņš

Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs būvzinātnē

author vieslekt.

Alīna Skobeļeva

Profesionālais maģistrs būvniecībā

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Papildliteratūra

1. ПолещукН. AutoCAD 2008. Новыевозможности. Питер, 2008. 2. Grants V., Skadiņš U. , Petzāls D. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība (pilna laika) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība (nepilna laika); studiju programma Vide un ūdenssaimniecība.

Kursa anotācija

Ieskats rasēšanas programmu vēsturē. Jaunāko arhitektūras programmu pielietojums, tās pozitīvās īpašības un negatīvās īpašības. Arhitektūras programmu izvēle konkrētajam darba mērķim un vēlamā rezultāta panākšana. Dažādu arhitektūras elementu rasēšana, noformēšana un drukāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

-Zināšanas: būvprojektēšana pamati, universālā dizaina pamati, ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas, darba normēšanas pamati, rasēšana.
-Prasmes: izstrādāt būvniecības rasējumus, darba normēšanas pamati.
-Kompetence: noformēt rasējumu digitāla formātā, pastāvīgi izstrādāt grafiskos darbus datorprogrammā, pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.
-Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 4 pārbaudes darbiem un noslēguma darbu.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar izplatītākajām rasēšanas programmām
2 Sākam darbu AutoCAD rasēšanas programmā. Iepazīšanās ar datorprogrammas darba vidi
3 Galveno komandu iepazīšana un pielietošana
4 Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija
5 Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem
6 Vienkārša teksta un „multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības
7 Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos
8 Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana
9 Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide
10 Bloku izveide, to modificēšana
11 Automātisko tabulu izveidošana
12 Elementu iesvītrošana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem.
13 Rasēšanas blankas veidošana un izmantošanas iespējas
14 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka
15 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka
16 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kuru veido vērtējumi par uzdevumiem un noslēguma darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Noslēguma darbs jāizstrādā patstāvīgi un atbilstoši pasniedzēja norādītajam kalendārajam plānam. Datorprogrammā jābūt izstrādātām rasējumu lapām: ģenerālplāns, divas fasādes, ēkas plāni, griezumi, vismaz trīs mezgli, būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes darbiem jābūt ieskaitītiem, noslēguma darbam pabeigtam.

Pamatliteratūra

1. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava,2003. 199 lpp. 2. Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для инженеров и дизайнеров. Питер, 2008. 3. Соколова Т. Ю.AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008 4. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.