Kursa kods BūvZ2036

Kredītpunkti 2

Būvmateriāli I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, to būtiskām tehniskām īpašībām un izmantošanu būvniecībā. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās, kā arī laboratorijas darbos, kuros studenti iepazīstas ar dažu plašāk lietotu būvmateriālu īpašībām un to testēšanas metodēm. Lekcijās īsumā tiek apskatīts teorētiskais kurss. Vispārējo tēmu apguvei studenti tiek orientēti galvenokārt uz mācību literatūru. Lekcijās uzsvars tiek likts uz jaunajiem materiāliem un to pielietojumu, par kuriem informācija nav mācību grāmatās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, studenti zinās būvniecībā plašāk lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu svarīgākās tehniskās īpašības, to testēšanas metodes un izmantošanas iespējas, pratīs izvēlēties optimālos būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai, pārzinās būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumus, kā arī būs kompetenti (spējīgi) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus un būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievirzes lekcija - prasības kursa apguvē. Būvmateriālu struktūra un tās ietekme uz būvmateriālu īpašībām
2 Būvmateriālu tehniskās īpašības un to noteikšanas paņēmieni; būvizstrādājumu testēšanas standarti
3 Dabīgie akmens materiāli; metāli, metālu pretkorozijas aizsardzība
4 Akmens materiālu blīvuma un tilpummasas noteikšana
5 Būvkeramikas materiāli
6 Minerālās saistvielas, to veidi un galvenās īpašības; Eiropas standarti, kas reglamentē prasības saistvielām.
7 Betoni, to veidi un galvenās īpašības; betonu klasifikācija un testēšana saskaņā ar Eiropas standartiem;
8 Smilšu pārbaudes
9 Šķembu pārbaudes
10 Betona un būvjavas sastāva aprēķina metodes
11 Būvģipša pārbaudes
12 Portlandcementa pārbaudes
13 Dzelzsbetons un dzelzsbetona industriālie būvizstrādājumi
14 Stikla un petrurģijas izstrādājumi
15 Laboratorijas darbos izgatavoto kontrolparaugu pārbaudes
16 Laboratorijas darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, jāizstrādā 6 un jāaizstāv 4 laboratorijas darbi, jāsaņem ieskaiti par pirmo kontroldarbu.

Pamatliteratūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Jelgava: LLU; Rīga: RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002. 156 lpp.
4. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 [tiešsaiste] [skatīts 12.12.2012.]. : Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:lv:PDF

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
2. Latvijas Būvniecība - ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem, Rīga, Lilita. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF nepilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.