Kursa kods BūvZ2007

Kredītpunkti 4

Būvmateriāli I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Juris Skujāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par materiālu struktūras izziņas līmeņiem: makro, mikrostruktūras, vielas iekšējo uzbūvi. Iegūst zināšanas par plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, to būtiskām tehniskām īpašībām,uz tiem attiecināmiem normatīviem un izmantošanu būvniecībā. Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar plašāk lietotu būvmateriālu īpašībām un to testēšanas metodēm. Praktiskos darbos paredzēti rūpn.un būvmateriālu veikalu apmeklējumi, kā arī veikts patstāvīgais darbs grupā (3 līdz 4 studenti) par būvmateriāliem un to pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: zināšanas par būvmateriālu izgatavošanu,īpašībām, pielietošanu, normatīvajiem materiāliem, kā arī par praktiskajiem paņēmieniem būvmateriālu testēšanai(VĒRTĒŠ.-Eksāmens.) Prasmes: prasmes izvēlēties tehnoloģisko paņēmienu materiālu iegūšanai, vadoties no nepieciešamajām noteiktām īpašībām un pielietojuma. Spēja izvēlēties labāko materiālu konkrētam pielietošanas gadījumam, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu (VĒRTĒŠ.-Atsk.par lab.d.,prakt.d.). Kompetence:kompetences izvērtēt būvmateriālu izvēli, pielietot būvnormatīvus un atbilstošus standartus,lietot profesionālo terminoloģiju (VĒRTĒŠ.-Eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Materiāla struktūra, fizik,.fiz-ķīm. ķīm. īp. Ld: Tilpummasas, vielas bīvuma not. Pr: Būvm. īpašības
2. Mehān īp., īp.atkarība. no izgat. tehnoloģ., tehn.īp. normēšana. Ld:Smilšu pārb. Patsāvīgais grupu darbs
3. Minerālās saistv., gaisā cietējošās un hidraul. saistv. Ld: Šķembu pārb. Pr: Cementa un dzelzsbet.rūpnīca.
4. Minerālās saistvielas. Speciālie cementi. Ld: Cementa pārbaudes. Pr: Atskaites sagatavoš. par rūpnīcu apmeklējumiem.
5. Būvjavas un izstrādājumi uz minerālo saistvielu bāzes. Ld: Cementa pārbaudes. Pr: SIA "KNAUF"
6. Betoni. Ld: Ģipša pārbaudes. Pr: Atskaites sagatavošana par ģipša ražošanu un izstrādājumiem no ģipša
7. Dzelzbetona konstr. Ld: Cementa paraugu pārb. Smagā betona sastāva aprēķināšana. Pr: Izstāde "Māja..."
8. Būvkeramika. Ld: Gāzbetona izgat. Pr: Ld. aizstāvēšana, kontrold.- mat. īpaš.
9. Stikls u.c. kausētie iežu izstr. Ugunsdrošie mat. Ld: Jēlbetona izg., iestrād. not. Pr: Atskaite par izst."Māja.."
10. Siltumizolācijas, akustikas materiāli. Ld: Putuģipsis. Pr: Būvmateriālu veikala apmeklējums.
11. Bitumens, darva un būvmat. uz to bāzes. Ld: Bitumena pārb. Pr: Patstāvīgais grupu darbs
12. Polimēru būvmateriāli. Ld: Gāzbetona pārbaude. Pr: Atskaite par būvmat. veikala apmeklējumu.
13. Polimēru būvmateriāli. Ld: Betona vidējās stiprības un klases noteikšana. Pr: Ld. aizstāvēšana.
14. Lakas un krāsas. Ld: Krāsu pārbaudes. Pr: Atskaites sagat. par patstāvīgo grupu darbu
15. Kokmateriāli. Ld: Koksnes pārbaude. Pr: Atskaites un lab.d. aizstāvēšana. 16 Metāli. Ld: Ķieģeļu pārbaudes.
16. Pr: Atskaites un laborat. darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas darbi un atskaite par praktiskajām nodarbībām (patstāvīgo darbu). Sekmīgi nokārtots kontroldarbs. Eksāmens - mutiskais.* - nepāra nedēļās paredzēti 2 laboratorijas d., 2 lekcijas, 1 prakt.d., **pāra ned. 1 lekc., prakt.d., lab.d.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.lab.darbs:Sagatavoš. tilpummasas, vielas blīvuma noteikšanai. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
2.lab.darbs:Sag. Smilšu pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
3.lab.darbs:Sag. Šķembu pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
4. un 5.lab.darbi:Sag. Cementa pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
6.lab.darbs:Sag. Ģipša pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
7.lab.darbs:Rezultātu apkopoš. cementa paraugu pārb. Smagā betona sastāva aprēķināšana. Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
8.lab.darbs:Sag. Gāzbetona izgatavošana. Laboratorijas darba aizstāvēšana
9.lab.darbs:Sag. Jēlbetona izgatavošana, iestrād. not. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
10.lab.darbs:Sag. Putuģipsis. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
11.lab.darbs:Sag. Bitumena pārbaude. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
12.lab.darbs:Sag. Gāzbetona pārbaude. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
13.lab.darbs:Sag. Betona vidējās stiprības un klases noteikšana. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
14.lab.darbs:Sag. Krāsu pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
15.lab.darbs:Sag. Koksnes pārbaude. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
16.lab.darbs:Sag. Ķieģeļu pārbaudes. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
1.prakt.darbs: Būvmateriālu īpašības. Sagatavošanās kontroldarbam..
2.prakt.darbs: Atskaites sagatavošana par dzelzsbetona ražošanu saistībā ar mācību ekskursijas laikā apmeklētajām ražotnēm.
3.prakt.darbs: Atskaites sagatavošana par ģipša ražošanu un izstrādājumiem no ģipša
4.un 5.prakt.darbs: Būvniecības, būvmateriālu un būvtehnoloģijas lokālās izstādes "Māja..." apmeklēšana un atskaites izstrāde.
6.un 7. prakt.darbs: Būvmateriālu veikala apmeklējums, pieejamo būvmateriālu analīze un atskaites izstrāde.
Kontroldarbs: Materiālu īpašības

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām.

Pamatliteratūra

1.Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 252 lpp. 2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. RTU, LLU; Sast. I.Šulcs, V.Zvejnieks, A.Zīle, J.Skujāns, A.Šteinerts. Jelgava: LLU, 1994. 158 lpp. 3. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 264 lpp. 4. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.

Papildliteratūra

1. Askeland D.R. The Science and Engineering of Materials: S.I. Adaption by Fr.Haddleton, P.Green,H.Robertson. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1998. 854 p. 2. Chudley R., Greeno R. Buildings construction handbook. 3rd ed., reprinted. Oxfod…[etc]: Butterworth Heinemann, 1999. 608 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienibas izdevums. Riga. ISSN 1691-9262. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība (pilna laika) obligātajā daļā, 1.kurss