Kursa kods BūvZ1044

Kredītpunkti 3

Mērniecība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesĢeodēzija un ģeoinformātika48163214/02/2017Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irēna Kukule

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A. Boruks (red.). Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR Valsts Zemes Dienests, 2001. 405 lpp.
2. LR Civillikumam un zemes reformas tiesiskai nodrošināšanai pakārtotie likumi, noteikumi un citi normatīvie akti. Palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
3. Bikše J. Augstākā ģeodēzija [tiešsaiste]. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU. 2007. 165 lpp. [Skatīts 28.03.2017.]. Resurss pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.gim-international.com
2. www.mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Mērķis ir iepazīties ar mērniecības jomu kopumā, tai skaitā zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību, topogrāfisko uzmērīšanu un ģeodēzisko darbu veikšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par mērniecības nozares atsevišķajām darbības sfērām un to sniegto informāciju
• Prasme: nolasīt informāciju no dažāda veida kartēm un plāniem
• Kompetence: pielietot un savietot dažāda veida karšu un plānu sniegto informāciju teritorijas raksturošanai.

Kursa plāns

1 Ievads mērniecībā.
2 Koordinātu sistēmas. Relatīvais un absolūtais augstums.
3 Mērniecībā izmantojamie instrumenti, to precizitāte.
4 Horizontālo leņķu mērīšanas princips.
5 Nivelēšana. Nivelēšanas veidi un metodes.
6 Mērījumu un aprēķinu precizitāte
7 Kartes un plāni. Mērogs.
8 Topogrāfiskie plāni - apzīmējumi, informācija, precizitāte.
9 Robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni - apzīmējumi, informācija, precizitāte.
10 Ģeodēzisko darbu būvniecībā saturs, tehniskais uzdevums un vispārīgie nosacījumi.
11 Būvprojekta nospraušanas metodes apvidū.
12 Ievads zemes pārvaldībā.
13 Pamatinformācija zemes pārvaldībā. Kadastrs.
14 Zemes ierīcības projekti, konsolidācijas projekti, detālplānojumi.
15 Pilsētvides un lauku teritorijas plānošana.
16 Noslēguma darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Ģeodēzija. B.Helfriča, I.Bīmane, M.Kronbergs, U.Zuments. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
3. Zeme: mana, tava, mūsu... J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.