Kursa kods BūvZ1041

Kredītpunkti 4

Ģeodēzija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Domburs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi un mērījumu precizitātes novērtēšanu, par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs un punktu apzīmēšanu. Studenti iegūst zināšanas par uzmērīšanas metodēm un instrumentiem, praktiski apgūst horizontālo, slīpuma leņķu un magnētisko azimutu mērīšanu, apgūst dažādus uzmērīšanas veidus - horizontālo, vertikālo un topogrāfisko uzmērīšanu, un prot mērījumu rezultātus attēlot grafiski.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēzisko mērījumu veidiem un to izpildi, uzmērīšanas metodēm un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi;
• prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski (ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas atbalsttīklu, veikt situācijas un reljefa uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa un topogrāfisko plānu), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām;
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo ģeodēzisko darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads ģeodēzijas priekšmetā.
2 Zemes forma un lielums, referencelipsoīds, Horizontālie attālumi un leņķi, karte plāns un profils.
3 Vertikālā un horizontālā virziena noteikšana, Mērījumu absolūtās un relatīvās kļūdas, Apvidus reljefs.
4 Koordinātu sistēmas un līniju orientēšana.
5 Horizontālās uzmērīšanas vienkāršākās darbības un metodes.
6 Horizontālo leņķu mērīšana.
7 Teodolītgājieni un poligoni, teodolītgājiena matemātiskā apstrāde.
8 Teodolītgājiens starp punktiem, mērījumu kontrole.
9 Situācijas plāna sastādīšana.
10 Platību noteikšana.
11 Ģeometriskā nivelēšana
12 Virsmas nivelēšnas metodes, reljefa plāna sastādišana.
13 Trigonometriskā nivelēšana.
14 Tahimetrija, leņķu mērīšana ar teodolītu.
15 Tahimetrijas žurnāls un abriss, tahimetrija ar eletrisko tahimetru.
16 Uzmērīšana ar acumēru un barometriskā nivelēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā visi plānotie laboratorijas darbi, jāuzraksta plānotie kontroldarbi un semestra beigās jānokārto eksāmens par teoriju.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
2. Helfriča B.Mērniecība I; Mērniecība II. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2005.

Papildliteratūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012.
3. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta lapa Mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.