Kursa kods BūvZ1039

Kredītpunkti 4

Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Inese Bīmane

Dr. paed.

author

Jānis Graudulis

Bc. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti gūst ieskatu rasēšanas programmu vēsturē, iepazīstas ar jaunāko programmu pielietojumu, to pozitīvajām un negatīvajām īpašības; iepazīstas ar inženierprojektēšanas programmām MicroStation un AutoCad, ar programmu darba vidi un to izmantošanu topogrāfisko plānu zīmēšanā, kā arī citu grafisko materiālu sagatavošanā, platību noteikšanas un projektēšanas darbos. Studenti iemācās rasēt dažādus arhitektūras elementus, noformēt plānus un citus zīmējumus, un sagatavot printēšanai MicroStation un AutoCad vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par programmu MicroStation un AutoCad darbības principu, par MicroStation un AutoCad iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā.
• Studenti iegūst prasmes, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes, zīmēt topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus. Prot plānus koriģēt un sagatavot izzīmēšanai.
• Studenti iegūst kompetenci: 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) izmantojot MicroStation un AutoCad, zīmēt plānus un piemērot topogrāfiskos apzīmējumus plānu noformēšanai, 3) sadarboties ar mācībspēku un kursa biedriem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 MicroStation darba vides sakārtošana; darbs ar skatiem.Koordinātu sistēma, nullpunkts. Darba vienības un koordināta
2 Darbs ar peli, pielipšanas režīms.Darbs ar līmeņiem (slāņiem).
3 Palešu aktivizēšana, lineāro elementu zīmēšanas palete.Daudzstūru palete, noslēgtu laukumu aizpildījuma veidi.
4 Riņķu un elipšu palete, loku palete. Multilīnijas (saliktas līnijas) un darbības ar tām.
5 Precīzās ievades lietošana. Robežplāna zīmēšana.Manipulācijas palete. Modifikācijas palete.
6 Atribūtu maiņas palete.Modifikācijas palete.
7 Darbs ar elementu kopām, elementu iezīmēšana.Žoga izmantošana. Teksta palete. Teksta atribūti.
8 Zīmēšana, izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā. Būves plāna zīmēšana.Darbs ar šūnu bibliotēkām, šūnu palete.
9 Iesvītrojumu un noklājumu palete. Dimensiju izlikšanas palete.Elementu sadalīšanas un apvienošanas palete.
10 Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot koordinātas.
11 Situācijas un robežplāna zīmēšana.
12 Ieskaites kārtošana MicroStation vidē.
13 Galveno AutoCad programmas komandu iepazīšana un pielietošana.Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija.
14 Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tām.Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos.
15 Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide.Bloku izveide, to modificēšana .Automātisko tabulu izveidošana.
16 Ieskaites kārtošana AutoCad vidē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzzīmētiem visiem plānotajiem vingrinājumiem, uzzīmētiem un ieskaitītiem noslēguma kontroldarbiem - ieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Mērogi 1: 250; 1: 500; 1: 1000. Rīga: Latvijas republikas VZD. 2003. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_96e2b.pdf
2. Digitālā virsmas modeļa veidošana ar Bentley PowerSurvey. Rīga, 2006.
3. Peļiņins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana AutoCad vidē. Rīga: Jumava, 1999. 156 lpp.
4. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava, 2003. 199 lpp.

Papildliteratūra

1. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 50 000. Rīga: LR VZD Kartogrāfijas pārvalde, 2000. 77 lpp.
2. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 10 000. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga: 2007. 58 lpp..
3. Grants, V., Skadiņš, U., Petzāls, D. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. Rīga, 2006. 23 lpp.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.