Kursa kods BūvZ1038

Kredītpunkti 2

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Inese Bīmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par Zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi un mērījumu precizitāti, par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs. Apgūst leņķu un magnētisko azimutu mērīšanu. Studenti iegūst zināšanas par attālumu mērīšanu un nivelēšanu. Studenti iegūst priekšstatu par GNSS darbības principu, aerofotouzmērīšanu, lāzerskenēšanu un GIS.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst
• zināšanas par zemes veidu un lielumu, koordinātu sistēmām, LKS-92, līniju orientēšanu, par ģeodēzisko mērījumu veidiem un mērījumu matemātisko apstrādi. Studenti iegūst pamatzināšanas par ĢIS, GNSS un lāzerskenēšanas metodi.
• prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski - veikt uzmērīšanas gājienu taisnleņķa koordinātu aprēķinus, novērtēt to precizitāti, sastādīt situācijas plānu pēc uzmērīšanas abrisa un to noformēt atbilstoši prasībām. Studenti iegūst prasmi veikt ģeodēziskos mērījumus ar dažādiem instrumentiem un dažādām metodēm, iegūst prasmi strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā.
• 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) izvēlēties un pielietot praktiski ģeodēziskos instrumentus un rīkus, 3) sadarboties ar mācībspēku un kursa biedriem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēzijas priekšmets un tā saistība ar citām zinātnēm. Slēgta teodolītgājiena koordinātu aprēķins.
2 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas.
3 Gausa un Merkatora projekcijas. LKS-92.
4 Zemes virsmas horizontālā projekcija. Plāns un profils. Mērogi. Karte, tās atšķirības no plāna.
5 Virzienu orientēšana. Azimuti, direkcionālie leņķi un rumbi.
6 Uzmērīšanas veidi. Mērījumu veidi, mērījumu precizitāte un kļūdas.
7 Iepazīšanās ar datorprogrammu ArcGis, situācijas plāna sastādīšana, izmantojot ArcGis iespējas.
8 Horizontālo, vertikālo leņķu un magnētisko azimutu mērīšana.
9 Attālumu tieša un netieša mērīšana. Attālumu mērīšanas rīki.
10 Ceļa trases garenprofila nivelēšanas žurnāls. Garenprofila sastādīšana un projektēšana tajā.
11 Virsmas nivelēšana, reljefa plāna sastādīšana.
12 Ģeometriskā un trigonometriskā nivelēšana.
13 GNSS darbības princips, GP uztvērēji, to izmantošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi.
14 Jēdziens par aerofotouzmērīšanu un lāzerskenēšanu.
15 Jēdziens par Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tās veidošanas pamatprincipi.
16 Vienkāršās uzmērīšanas metodes. Speciālie darbi mežu apsaimniekošanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā visi plānotie laboratorijas darbi, jāuzraksta plānotie trīs kontroldarbi un semestra beigās jākārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga: 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2.daļa. Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.. Jelgava, 2005.
4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Meža autoceļi. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava, 2014. 121 lpp.
2. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta lapa Mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Mežinženieris pilna un nepilna laika studijās un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai Mežzinātne.