Code du cours BūvZ1028

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours15.01.2013

Auteur du cours

author

Maigonis Kronbergs

Manuels

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Pieejams: http://www.multiprese.lv/source/pdf/Saraksts/29_lbn_005_99.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65363