Kursa kods BūvZ1028

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas. Virzienu orientēšana. Plāni un kartes.
2 Ģeodēzisko mērījumu veidi. Leņķu mērīšana. Teodolīti, to pārbaude.
3 Horizontālo un vertikālo leņķu mērīšanas metodes. Magnētisko azimutu mērīšana. Perpendikulu nospraušana.
4 Attālumu mērīšana ar mērlentām, svītru tālmēriem un elektrooptiskajiem (gaismas) tālmēriem.
5 Nivelēšana. Nivelieri, to pārbaude. Tehniskā un III klases nivelēšana. Trigonometriskā un hidrostatiskā nivelēšana.
6 Ģeodēziskie tīkli. Horizontālā un topogrāfiskā uzmērīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Pieejams: http://www.multiprese.lv/source/pdf/Saraksts/29_lbn_005_99.pdf

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65363

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”.