Kursa kods BūvZ1026

Kredītpunkti 2.50

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Bīmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi un mērījumu precizitātes novērtēšanu, par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs un punktu apzīmēšanu. Apgūst horizontālo, slīpuma leņķu un magnētisko azimutu mērīšanu. Studenti iegūst zināšanas par mērījumu veidiem, par leņķu mērīšanu, attālumu mērīšanu un nivelēšanu. Studenti apgūst dažādus uzmērīšanas veidus - horizontālo, vertikālo un topogrāfisko uzmērīšanu, iegūst zināšanas par uzmērīšanas metodēm un instrumentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par zemes veidu un lielumu, koordinātu sistēmām, LKS-92, līniju orientēšanu, par ģeodēzisko mērījumu veidiem un mērījumu matemātisko apstrādi, par platību noteikšanas metodēm un instrumentiem. Studenti iegūst zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudēm un uzmērīšanu.
• Prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski - veikt teodolītgājienu taisnleņķa koordinātu aprēķinus, novērtēt to precizitāti un sastādīt situācijas plānu pēc uzmērīšanas abrisa un to noformēt atbilstoši prasībām. Studenti iegūst prasmes noteikt platības ar dažādām metodēm, strādāt ar optiskajiem un digitālajiem instrumentiem, iegūst prasmi strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā.
• Kompetence: 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) izvēlēties un pielietot praktiski ģeodēziskos instrumentus un rīkus, 3) sadarboties ar mācībspēku un kursa biedriem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēzijas priekšmets un tā saistība ar citām zinātnēm. Slēgta teodolītgājiena koordinātu aprēķins.
2 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas.
3 Gausa un Merkatora projekcijas. LKS-92.
4 Zemes virsmas horizontālā projekcija. Plāns un profils. Mērogi. Karte, tās atšķirības no plāna.
5 Virzienu orientēšana. Azimuti, direkcionālie leņķi un rumbi.
6 Uzmērīšanas veidi. Mērījumu veidi, mērījumu precizitāte un kļūdas.
7 Koordinātu tīkla konstruēšana uz rasējamā papīra, punktu atlikšana pēc taisnleņķa koordinātām.
8 Situācijas plāna sastādīšana pēc uzmērīšanas abrisa.
9 Platību noteikšanas metodes. Planimetra iedaļas vērtības noteikšana.
10 Platību planimetrēšana ar mehānisko un digitālo planimetru.
11 Horizontālo leņķu un magnētisko azimutu mērīšana.
12 Ceļa trases garenprofila nivelēšanas žurnāls. Garenprofila sastādīšana un projektēšana tajā.
13 Virsmas nivelēšana, reljefa plāna sastādīšana.
14 Ģeometriskā un trigonometriskā nivelēšana.
15 Tahimetrija.
16 Vienkāršās uzmērīšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā visi plānotie laboratorijas darbi, jāuzraksta plānotie kontroldarbi un beigās jānokārto eksāmens par teoriju.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I; Mērniecība II. Jelgava: LLU, 2004. Mācību līdzeklis.
3. Helfriča B. Mērniecība III. Jelgava: LLU, 2005. Mācību līdzeklis.
4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris".