Kursa kods BūvZ1021

Kredītpunkti 1

Inženierģeodēzija II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēziskais atbalsttīkls būvprojekta nospraušanai. Projekta sagatavošana nospraušanai un nepieciešamo datu aprēķināšana.
2 Būvprojekta nospraušanas darba principi un precizitāte. Attāluma, leņķa, augstuma atzīmes un slīpuma nospraušana.
3 Izpildmērijumi un to dokumentācija. Būvju deformācijas un to noteikšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. центр « Академия», 2004.

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://www.multiprese.lv/source/pdf/Saraksts/29_lbn_005_99.pdf

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”.