Kursa kods BūvZ1021

Kredītpunkti 1

Inženierģeodēzija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvzinātne(nav zn)#Ģeodēzija168815/01/2013Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://www.multiprese.lv/source/pdf/Saraksts/29_lbn_005_99.pdf

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa plāns

1 Ģeodēziskais atbalsttīkls būvprojekta nospraušanai. Projekta sagatavošana nospraušanai un nepieciešamo datu aprēķināšana.
2 Būvprojekta nospraušanas darba principi un precizitāte. Attāluma, leņķa, augstuma atzīmes un slīpuma nospraušana.
3 Izpildmērijumi un to dokumentācija. Būvju deformācijas un to noteikšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. центр « Академия», 2004.