Kursa kods BūvZ1004

Kredītpunkti 2

Ievads specialitātē I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Arhi3044 [GARH3044] Ainavu mācība I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) struktūru un vēsturi, LLU studiju normatīvo dokumentu sistēmu, studiju informatīvo nodrošinājumu, studiju procesu būvniecības specialitātē un būvinženieru darbu. Iepazīties ar ēku projektēšanas specifiku, izstrādāt ēkas skiču projektu, arhitektūras mezglus un izveidot ēkas maketu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par LLU un VBF struktūru un vēsturi, studiju procesā apgūstamajām zināšanām, būvinženiera darbu projektēšanas un būvniecības organizācijās, LLU informatīvo sistēmu.
Lekcijas un mācību ekskursijas
Prasmes: atrast informāciju LLU studiju normatīvajos dokumentos, nepieciešamo tehnisko literatūru un periodiku; iegūt iemaņas ēku projektēšanā un maketu izveidošanā.
Praktiskie darbi
Kompetence: spēja orientēties LLU informatīvajā sistēmā, studiju un būvniecības normatīvajos dokumentos, ēku projektēšanā, literatūrā par LLU un VBF.
Tests-saruna

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Studiju kursa saturs, uzdevums un realizācija.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Satversme. Dzīvojamās ēkas novietnes plāns.
3. LLU vēsture un muzejs. Dzīvojamās ēkas plāns.
4. LLU Studiju nolikums. Ēkas plāna skiču izstrāde.
5. Studiju informatīvais nodrošinājums LLU.
6. LLU IS un e-studijas. Dzīvojamās ēkas griezumi.
7. Informatīvā, komunikācijas un marketinga sistēma LLU.
8. Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) struktūra un akadēmiskais personāls. Ēkas arhitektūras mezgli.
9. VBF vēsture. Tradīcijas LLU un VBF.
10. Būvniecības specialitātes studiju plāns un tā realizācija. Skiču projektu grafiskās daļas izstrāde.
11. Būvdarbu vadītāja un būvinženiera kvalifikāciju prasības.
12. Būvinženieru darbs būvju projektēšanā. Ēkas skiču projekta noformēšana.
13. Būvinženieru darbs būvobjektos.
14. Būvinženieru darbs būvuzraudzībā un būvju tehniskajā apsekošanā. Ēkas maketa izgatavošana.
15. Fakultātes absolventu (būvinženieru) darbs pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā.
16. Diskusija - studiju kursa rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, atbilstoši noformēts un sekmīgi aizstāvēts dzīvojamas mājas skiču projekts; izgatavots ēkas makets.
Studiju informatīvais nodrošinājums; ieskaitīts praktiskais darbs.
Apmeklētas vismaz 85% nodarbības.
Zināšanu apgūšanas apliecinošas atbildes par studiju kursā apgūstamo vielu; diskusija.
Kvalitatīvais vērtējums - Ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ēkas skiču projekta un maketa izstrāde un noformēšana, atbilstoši prasībām; praktiskie darbi. Studiju informatīvais nodrošinājums; praktiskie darbi. Patstāvīgas literatūras studijas par studiju kursā apgūstamo vielu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par izstrādāto ēkas skiču projektu un studiju kursā apgūstamo vielu (atbildot uz kontroljautājumiem).

Pamatliteratūra

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti 2. Noviks J. Ģimenes māja. Rīga: SIA "Jurģi-93", 1997. 263 lpp. 3. LLU Studiju nolikums. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti. 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 ‘Būvprojekta saturs un noformēšana’ - nav spēkā. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274593.

Papildliteratūra

1. Rudzītis G. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp. 2. Rudzītis G. Kā strādāt ar grāmatu: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 1996. 19 lpp. 3. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: O. Vītoliņš, I. Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 - 4058. 2. Bauen. ISSN 0170-0138.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”