Kursa kods BiolP011

Kredītpunkti 2

Meža botānika

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Viesturs Šulcs

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studenti apgūst vaskulāro augu morfoloģiju un sistemātiku, morfoloģisko pazīmju nozīmi augu klasifikācijā; iepazīst saimnieciski nozīmīgāko dzimtu galvenos taksonus, to diagnostiskās pazīmes, ekoloģiju, nozīmi augājā un izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – par meža ekosistēmas taksonu morfoloģiju, bioloģiju, ekoloģiju un to lomu augu sabiedrībās, taksonu migrāciju, ģeogrāfisko izplatību un floristisko statusu Latvijā – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
2. Prasmes – analizēt un izvērtēt augu morfoloģiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
3. Kompetence – novērtēt un pamatot taksona un vides mijiedarbības izpausmes, spriest par taksona atbilstību ekoloģiskiem apstākļiem, noteikt meža augšanas apstākļu tipu pēc augāja – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).

Kursa saturs(kalendārs)

1 1.diena. Purvu veģetācija - 8 h.
2 2.diena. Augu noteikšanas principi.Meža zemsedze, tās īpatnības sausieņu mežos - 8 h.
3 3.diena. Meža zemsedze, tās īpatnības sausieņu mežos - 8 h.
4 4.diena. Kāpu veģetācija - 8 h.
5 5.diena. Individuālā herebārija apstrāde - 8 h.
6 6.diena. Sūnu un ķērpju diagnostika - 8 h.
7 7.diena. Meža veģetācijas aprakstīšana dabā - 8 h.
8 8.diena. Meža augšanas apstākļu zemsedzes specifika nosusinātos mežos - 8 h.
9 9.diena. Citzemju kokaugu sugas meža stādījumos Latvijā - 8 h.
10 10.diena. Individuālā herbārija iesniegšana (atbildēšana), prakses protokolu aizstāvēšana, ieskaite. - 8 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts un pozitīvi novērtēts individuālais herbārijs, aizstāvēti prakses protokoli, iegūta ieskaite par praksi.

Pamatliteratūra

1. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
2. Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs.Jelgava: LLU, Studentu biedrība «Šalkone», 2014.178+1 lpp.
3. Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp.
4. Latvijas vaskulāro augu flora. Atb. red. V. Šulcs. [1-5]-13. Rīga: LU Bioloģijas institūts, 1999-2015.
5. Āboliņa A., Vimba E. Latvijas PSR mežu ķērpju un sūnu noteicējs. Rīga: LVI, 1959. 109+2 lpp.
6. Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. Latvijas ķērpji un sūnas: taksonu saraksts. Salaspils:Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, DU AA „Saule”, 2015. 213 lpp.

Papildliteratūra

1. Āboliņa A. Meža sūnas. Rīga: LAK, 1965. 157 lpp.
2. Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 126 lpp.
3. Galeniece M., Tabaka L. Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs. Rīga: ZAI. 1962. 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: [žurnāls]. Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Latvijas Veģetācija, 3. Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Bioģeogrāfijas laboratorija. Rīga : Latvijas Universitāte. Bioģeogrāfijas laboratorija. ISSN 1407-3641.

Piezīmes

Prakse Meža fakultātes akadēmiskā bakalaura programmā Mežzinātne obligātajā daļā, 2. semestrī.