Kursa kods Biol5011

Kredītpunkti 3

Pārtikas mikrobioloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits42

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas par pārtikas produktu mikrobioloģisko kvalitāti, pamatiemaņas darbam mikrobioloģijas laboratorijā. Studenti iepazīstas ar mikroorganismu grupām, sevišķu vērību pievēršot tiem mikroorganismiem, kam ir ciešs sakars ar pārtiku. Tiek apgūtas zināšanas par pārtikas patogēniem, produktu bojāšanos izraisošajiem mikroorganismiem, par mikroorganismu darbību pārtikas produktu pārstrādes procesos. Liela uzmanība veltīta mikroorganismiem dažādās augu un dzīvnieku valsts izejvielās un produktos, kā arī pārtikas produktu mikrobioloģiskās stabilitātes jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti iegūst izpratni un zināšanas vispārīgās mikrobioloģijas un pārtikas mikrobioloģijas pamatjautājumos. Maģistranti spēj analizēt, vērtēt un risināt dažādus ar pārtikas produktu mikrobioloģisko kvalitāti saistītos jautājumus, ir kompetenti vērtēt pārtikas kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mikroorganismu grupas, mikroorganismu šūnu forma un uzbūve.
2 Vides ietekme uz mikroorganismu augšanu.
3 Mikroorganismu vairošanās, sistemātika un metabolisms.
4 Mikroorganismu ģenētika, mikroorganismu apkarošana.
5 1.lab.darbs. Mikroskopija. Dzīvi un fiksēti mikroorganismu preparāti.
6 2.lab.darbs. Pienskābes baktērijas. Kapsulas. Endosporas. Gaisa un virsmu mikrobioloģiskās analīzes.
7 3.lab.darbs. Piena mikrobioloģija. Sauso pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes.
8 4.lab.darbs. Grama reakcija. Gaļas un zivju mikrobioloģiskās analīzes.
9 Piesārņojums: apkārtējās vides radītais, veselībai kaitīgās vielas.
10 Patogēnie un nepatogēnie mikroorganismi. Mikroorganismu toksīni pārtikā. Infekcija, imunitāte un epidemioloģija.
11 Pārtikā nozīmīgie prokarioti.
12 Pārtikā nozīmīgākie eikariotiskie mikroorganismi un vīrusi.
13 Pārtikā nozīmīgākie eikariotiskie mikroorganismi un vīrusi.
14 Pārtikā nozīmīgākie eikariotiskie mikroorganismi un vīrusi.
15 Pārtikā nozīmīgākie eikariotiskie mikroorganismi un vīrusi.
16 Kontroljautājumi. Kursa noslēgums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts. Obligāti katram studentam individuāls referāts par kādu ar pārtiku saistītu mikroorganismu vai mikroorganismu grupu. Referāta tēma iepriekš jāsaskaņo ar kursa docētāju. Laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts. Kursa pārbaudījums veidojas - mutiskais referāts (50%) un rakstveida eksāmens -tests (50%).

Pamatliteratūra

Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 130 lpp.

Papildliteratūra

1. Alli, Inteaz. Food quality assurance. Principles and practices. Boca Raton, CRC Press, 2003. 151 p. Pieejams LLLU FB CRCnetDatabase
http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-56676-930-3
2. Altug T. Introduction to toxicology and food. Boca Raton: CRC Press, 2003. 152 p.
3. Beverage quality and safety. Foster T., Vasavada P.C. eds. Boca Raton: CRC Press, 2003. 229 p. Pieejams LLLU FB CRCnetDatabase http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-58716-011-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.642/20.07.2010. "Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" Pieejams: http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032010072000642
2. International Journal of Food Microbiology Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0168-1605.

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - LU Bioloģijas fakultātes vadošā pētniece Vizma Nikolajeva.