Kursa kods Biol5010

Kredītpunkti 3

Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareCilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits36

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kurss ietver mūsdienu zinātniskos priekšstatus par fizioloģisko funkciju regulācijas (vadības) procesiem cilvēka organismā. Kursa vispārējā daļa veltīta vadības pamatprincipu (apzināta, programmēta, reflektorā vadība) un pamatuzdevumu (homeostāze, adaptācija, aizsardzība) apskatam. Kursa speciālajā daļā ietverti pārskati par fizioloģisko funkciju regulācijas pamatveidiem: pašregulāciju šūnu un orgānu (audu) līmenī, neirālo un fizioloģisko funkciju regulācijas pamatveidiem: pašregulāciju šūnu un orgānu (audu) līmenī, neirālo un humorālo (metabolo un hormonālo) regulāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguves rezultātā studenti iegūst teorētiskās zināšanas fizioloģisko funkciju regulācijas pamatprincipos un praktiskās iemaņas fizioloģisko pētījumu pamatmetodēs. Studenti spēs parādīt zināšanas par fizioloģiskām norisēm šūnās, audos un orgānos, izpratni par fizioloģisko funkciju mehānismiem un vadību cilvēka organismā, kompetence funkcionālo testu plānošanā, rezultātu izvērtēšanā, zinātniski pamatoti izvēlēties metodes fizioloģisko funkciju testēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Cilvēka fizioloģiskās funkcijas un to vadība.
2 Cilvēka fizioloģiskās funkcijas un to vadība.
3 Organisma funkciju neirālās vadības pamatprincipi.
4 Gremošanas sistēmas funkcijas un to vadība.
5 Gremošanas sistēmas funkcijas un to vadība.
6 Gremošanas sistēmas funkcijas un to vadība.
7 Sirds asinsrites fizioloģija. L.d. Sirds asinsrites fizioloģija.
8 Elpošanas fizioloģija. L.d. Elpošanas fizioloģija.
9 Organisma funkciju hormonālā vadība.
10 Organisma funkciju hormonālā vadība.
11 Organisma vielmaiņa. L.d. Organisma vielmaiņa.
12 Organisma enerģijas rezerves.
13 Imūnfizioloģiskās funkcijas.
14 Imūnfizioloģiskās funkcijas.
15 Reprodukcijas funkcijas.
16 Kontroljautājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet ieteicams. Sekmīgai kursa apgūšanai un kredītpunktu iegūšanai studentam nepieciešams izstrādāt visus (3) laboratorijas darbus un par tiem darbu vadītājam iesniegt protokolus. Laboratorijas darbu un protokolu novērtējums veido 50%, bet rakstiskais eksāmens - 50% no kopējā kursa novērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Aivars J., Ozoliņa-Moll L. Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 147 lpp.
2. Aivars J. Fizioloģisko terminu skaidrojošā vārdnīca: veģetatīvās funkcijas; Hormonālā regulācija; Imūnfizioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2000.
3. Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 516 lpp.

Papildliteratūra

1. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.
2. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. W.B.Saunders Company, 11th ed.. 2005.
3. Larsen P.R., Kronenberg H.M., Melmed S., Polonsky K.S. Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed., Saunders, 2002.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Physiology Published by Cambridge University Press. ISSN (printed): 0022-3751. ISSN (electronic): 1469-7793.
2. Journal of Applied Physiology Published by The American Physiological Society. ISSN (printed): 8750-7587. ISSN (electronic): 1522-1601
3. British Journal of Nutrition. Published by Cambridge University Press. ISSN (printed): 0007-1145. ISSN (electronic): 1475-2662.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - LU Bioloģijas fakultātes vadošā pētniece Līga Ozoliņa-Molla.