Kursa kods Biol5009

Kredītpunkti 2

Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareMolekulārā bioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par statisko bioķīmiju, enzimoloģiju, metabolismu un molekulārās bioloģijas elementiem. Kursa uzdevumi: apgūt statiskās bioķīmijas pamatus-proteīnu, lipīdu, cukuru, nukleīnskābju vispārējo uzbūvi un šo savienojumu funkcijas, apgūt enzimoloģijas pamatus ar enzīmu kinētikas elementiem, gūt priekšstatu par bionerģētiku un kopējiem metabolisma ceļiem, arī cukuru, lipīdu un aminoskābju intermediārā metabolisma aspektiem, apgūt molekulārās bioloģijas pamatprincipus, tai skaitā gēnu replikācijas un ekspresijas elementus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studenti iegūst pamatzināšanas, prasmes un kompetenci bioķīmijas un molekulārās bioloģijas jautājumos, kura nepieciešama, lai profesionāli varētu apgūt sekojošās uzturzinātnes programmas kursus-sevišķi Klīnisko uzturzinātni (Modulis A6), B kursus-Metabolais sindroms, Aptaukošanās un tās ārstēšana. Apgūstot kursu, studentiem būs zināšanas par uztura un metabolisma savstarpējām sakarībām, prasmes izvērtēt uzturā esošo komponentu tālākās bioķīmiskās pārvērtības cilvēka metabolisma ceļos, kompetence novērtēt uzturā esošo bioloģisko aktīvo vielu un vitamīnu ietekmi uz cilvēka metobolismu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Biomolekulas. 1.pr.d. Biomolekulu struktūra, ķīmiskās saites.
2 Aminoskābes, proteīni, ogļhidrāti, to atvasinājumi, lipīdi, nukleotīdi, un nukleīnskābes.
3 Fermenti, to darbības mehānisms. Fermentu kinētikas pamati.
4 2.pr.d. Fermentu kinētisko parametru aprēķināšana.
5 Vitamīni, to ķīmiskā struktūra un funkcijas. 1.sem. Vitamīni uzturā, to loma bioķīmiskajos procesos.
6 Metabolisma vispārējais raksturojums. Anabolisms. Katabolisms. Gremošana. Enerģētiskais metabolisms.
7 Ogļhidrātu katabolisms, glikolīze, pentozofosfātu metaboliskais ceļš.
8 Ogļhidrātu anabolisms, glikoģenēze. Glikogēna biosintēze un noārdīšanās. Ogļhidrātu metabolisma regulācija.
9 3.pr.d. Ogļhidrātu metabolisma shēmas, ogļhidrātu metabolisma saikne ar enerģētisko metabolismu.
10 Taukskābju katabolisms, biosintēze, to regulācija. Triglicerīdu, fosfolipīdu, sfingolipīdu biosintēze. Sterīnu sintēze.
11 4.pr.d. Lipīdu metabolisma shēmas. Lekc. Aminoskābju katabolisms, urīnvielas cikls. Aminoskābju biosintēze.
12 Nukleotīdu biosintēze. 5.pr.d. Aminoskābju un nukleotīdu metabolisma shēmas.
13 Ūdens un sāļu cirkulācija organismā. Nieru darbības bioķīmiskie pamati. Vielu transports caur šūnu membrānām.
14 Skābju-bāzu līdzsvars organismā. Ģenētiskais kods. Replikācija. DNS bojājumi un mutācijas.
15 Proteīnu biosintēze. Transkripcija un translācija. Signālu transdukcija bioķīmiskos procesos.
16 Bioloģiski aktīvās vielas cilvēka uzturā. Alkohola metabolisms. Kofeīns un tā metabolīti. Kancerogēni pārtikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā plānoti 5 prakt.darbi un 1 seminārs. Kredītpunktu iegūšanai jāizpilda visi praktiskie darbi, jāiesniedz to protokoli. Studiju gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).

Pamatliteratūra

1. L.Stryer. Biochemistry. Freeman, 1995. 1064 p.
2. Lehninger A.L., et al. Lehninger principles of biochemistry. New York: Freeman, 2005. 1119 p.
3. Vigants A. Cilvēka bioloģija un molekulārā bioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 122 lpp.
4. Brody T. Nutritional biochemistry. Amsterdam ... [etc.]: Academic Press, 1999. 1006 p.

Papildliteratūra

1. Metzler D. Biochemistry. Harcourt Publishers, 2006.
2. Lewin B. Genes. 7nd ed. Oxford University Press Inc., 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Nutrition Published by American Society for Nutritional Sciences. ISSN (printed): 0022-3166. ISSN (electronic): 1541-6100.
2. The Journal of Nutritional Biochemistry Published by Elsevier Science. ISSN: 0955-2863. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/science/journal/09552863
3. The Virtual Library of Biochemistry, Molecular Biology and Cell Biology (http://www.biochemweb.org/

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autors: LU Bioloģijas fakultātes profesors Viesturs Baumanis.