Kursa kods Biol4002

Kredītpunkti 2

Augu biotehnoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Bioloģija#Biotehnoloģija32161627/09/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Bioloģijas doktors

author lekt.

Laila Dubova

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

author prof. (Emeritus)

Valdis Klāsens

Lauksaimniecības habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Plant biotechnology in ornamental horticulture.p. Ed. by Yi Li, Yan Pei, Binghamton, NY : The Haworth Pres, 2006. 517 p.
2. Agricultural biotechnology. Ed. by Arie Altman. New York etc. : Marcel Dekker, 1998. 770 p.
3. Agricultural biotechnology. Ed. by S.S. Purohit, Agrobios (India), 2003. 938 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Plant Biotechnology. Published John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1467-7644. ISSN (electronic): 1467-7652.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības fakultātes laukkopības un dārzkopības specialitātes studiju programmās.

Kursa anotācija

Priekšmets sniedz zināšanas par augu biotehnoloģijas metodēm un to pielietošanas iespējām lauksaimniecībā un vides saglabāšanā. Augu produkcijas saglabāšanas noteicošie faktori un biotransformācija.. Etanola, aminoskābju, vitamīnu un citu savienojumu biotehnoloģiskā ieguve. Biotehnoloģijas metodes vides saglabāšanā. Augu šūnu un audu kultūras. Gēnu inženierija, būtība, perspektīvas un problēmas. Augu biotehnoloģijas perspektīvas un riski lauksaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu biotehnoloģiju, izmantotajām metodēm un to pielietojumu.
Studenti prot atrast nepieciešamo literatūru, novērtēt informācijas pielietojamību, prot realizēt vienkāršākās augu biotehnoloģijas metodes.
Studenti spēj novērtēt augu biotehnoloģijas pielietojuma pozitīvos un negatīvos aspektus, fotosintēzes produktu transformācijas iespējas. Spēj integrēt teorētiskās zināšanas ar vienkāršākajiem biotehnoloģiskajiem risinājumiem.

Kursa plāns

1 Augu biotehnoloģijas būtība, iespējas, mērķi, un uzdevumi, pielietotās metodes.
2 Fotosintēze, tās primārie produkti, to transformācija.
3 Dažādu augu zaļmasas elpošanas intensitāte. Sēklu elpošanas intensitāte.
4 Mikrobioloģiskā fotosintēzes produktu transformācija pārtikas produktu ražošanā.
5 Etanola biotehnoloģiskā ieguve.
6 Primāro metabolītu iegūšana (aminoskābes, organiskās skābes, vitamīni).
7 Sekundāro metobolītu iegūšana (antibiotikas, steroīdi, probiotiķi).
8 Lopbarības konservēšana.
9 Vides biotehnoloģija. Biogāze.
10 Komposti.
11 Notekūdeņu attīrīšana.
12 In vitro kultūras.
13 Ārstniecības vielu ieguve in vitro kultūrās.
14 Modernā biotehnoloģija. Gēnu inženierijas metodes. Izmantošana selekcijā.
15 Transgēnie augi.
16 ĢMO, ieguvumu un risku analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Handbook of plant biotechnology. Ed.-in-chief Paul Christou, Harry Klee. Chichester: John Wiley & Sons, 2004. 2 sēj.
2. Jayabalan N. Plant Biotechnology, APH Publishing Corporation. 2006. 370 p.
3. Plant Biotechnology: Laboratory Manual for Plant Biotechnology, Oxford & IBH Publishing. 2003. 35 p.
4. Plant Biotechnology and transgenic Plants. Ed. by K.M. Oksman-Caldentey, W.H.Barz. New York ; Basel : Marcel Dekker, 2002. 719 p.