Kursa kods Biol3018

Kredītpunkti 2

Vides kvalitātes indikatorsugas

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Priekšzināšanas

VidZ1003, Vides ķīmija

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta vides kvalitātes vērtēšana un monitorings, izmantojot veģetāciju. Raksturotas veģetācijas pētniecības metodes. Studenti iegūst zināšanas par augu iedalījumu pēc dzīvības formām, stratēģijām, piederību funkcionālajām grupām un ekoloģiskajām indikatorvērtībām pēc Ellenberga. Raksturotas mežu, bioloģiski vērtīgo zālāju un purvu raksturojošas sugas un indikatorsugas. Raksturota lihenoindikācijas metode gaisa piesārņojuma vērtēšanai. Apskatītas fitoremediācijas metodes un to pielietojums vides kvalitātes uzlabošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zināt Latvijas biotopus raksturojošās sugas un indikatorsugas;
• prasmes - aprakstīt un raksturot vides kvalitāti biotopos, izmantojot veģetācijas metodes un lihenoindikāciju;
• kompetence - analizēt un izvērtēt vides kvalitāti, izstrādāt ieteikumus tās uzlabošanai, pielietot fitoremediācijas metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides kvalitātes novērtēšana un monitorings. Indikatorsugas.
2 Veģetācijas ekoloģiskais vērtējums.
3 Ellenberga indikatorvērtības.
4 Augu dzīvības formas un stratēģijas.
5 Augu funkcionālās grupas.
6 Meža auglības indikatorsugas.
7 Dabisko meža biotopu indikatorsugas.
8 Mežu sinantropizācija. Invazīvās sugas.
9 Bioloģiski vērtīgu zālāju indikatorsugas.
10 Purvu indikatorsugas.
11 Ķērpji - gaisa piesārņojuma indikatori. Lihenoindikācijas metodes.
12 Fitoremediācija, tās veidi un metodes.
13 Fitoremediācijas nozīme, tās priekšrocības un trūkumi.
14 Smago metālu fitoremediācija.
15 Naftas produktu piesārņojuma fitoremediācija.
16 Piesārņotu ūdeņu fitoremediācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un laboratorijas darbi 75% apjomā. Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1.Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 352 lpp.
2.Liepa I., Miezīte O., Luguza S., Šulcs V., Straupe I., Indriksons A., Dreimanis A., Saveļjevs A., Drēska A., Sarmulis Z., Dubrovskis D. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: SIA „BALTI Group", 2014. 118 lpp.
3.Valujeva K., Grīnfelde I., Straupe I. Fitoremediācija. Izmantošanas iespējas Latvijā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Talsu tipogrāfija, 2016. 112 lpp.
4.Moisejevs R. Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem [tiešsaiste]. Daugavpils Universitāte: Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, 2016. 70 lpp. [skatīts 03.04.2018.]. Pieejams: https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/NOT_kerpji_2016.pdf

Papildliteratūra

1.ES aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. [tiešsaiste]. 2.izd. Rīga: LDF, 2013. 359 lpp. [skatīts 03.04.2018.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=10539
2.Bioloģiski vērtīgo zālāju augu indikatorsugas: iepazīsimies pļava. [tiešsaiste] 2008. [skatīts 03.04.2018.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Brosuras/bvz_indikatorsugas-iepazisim_plavas.pdf
3.Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā: zālāji, purvi, virsāji, meži. [tiešsaiste]. Latvijas Dabas fonds, 2016. 206 lpp. [skatīts 03.04.2018.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/_lielie_faili/ES_aizsargajamos_biotopus_raksturojosas_augu_sugas_Latvija.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1.Sugu enciklopēdija: Latvijas daba. [tiešsaiste]. [skatīts 03.04.2018]. Pieejams: www.latvijasdaba.lv
Interneta resurspunkts "Latvijas daba" [tiešsaiste]. [skatīts 03.04.2018]. Pieejams: latvijas.daba.lv
Dabas aizsardzības pārvaldes portāls [tiešsaiste]. [skatīts 03.04.2018]. Pieejams: www.daba.gov.lv
2. Journal of Applied Ecology. ISSN: 1365-2664
3. Ecological Research. ISSN:1440-1703

Piezīmes

Studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vide un ūdensaimniecība obligātajā daļā.