Kursa kods Biol3017

Kredītpunkti 2

Augu fizioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaAugu fizioloģija32161605/01/2016Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ina Alsiņa

Bioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Крамер П. Козловский Т. Физиология древесных растений. Москва: Лесная промишленность, 1983. 462 с.
2. Miķelsone V. Bioķīmija. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
3. Larcher W. Physiological plant ecology. Berlin: Springer, 2003. 513 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kurss paredzēts studiju programmas "Mežzinātne" pilna laika studijām.

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par augu dzīves norišu likumsakarībām, savienojumiem un vielmaiņu šūnās un organismā. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. Elpošana un to ietekmējošie vides apstākļi. Augu pigmenti. Fotosintēze, tumsas un gaismas reakcijas, vides faktori. Ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. Minerālvielas. Organisko vielu pārvietošanās augos. Augu augšana un attīstība, tās regulācija. Augu izturība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem.
• Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus.
• Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kokaugiem.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija. Augu fizioloģijas priekšmets, saistība ar citām zinātņu nozarēm, pētniecības metodoloģija.
2 Augu šūna, tās sastāvs, funkcionēšana.
3 Auga šūnas bioķīmija.
4 Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas.
5 Augu ūdens režīms.Ūdens uzņemšana augā, to ietekmējošie faktori.
6 Augu ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija.
7 Minerālvielas, to fizioloģiskā loma augos.
8 Rizosfēra, mikoriza, bioloģiskā slāpekļa saistīšana.
9 Fotosintēze. Augu pigmenti. Fotosintēzes ķīmisms.
10 Fotosintēze, tās eksogēnā un endogēnā regulācija.
11 Elpošana, būtība, ķīmisms.
12 Elpošanu ietekmējošie vides faktori.
13 Augu augšana un attīstība, Ontoģenēze.
14 Augu augšanas un attīstībasregulēšanas iespējas.
15 Auga izturības fizioloģija . Abiotiskie faktori.
16 Auga izturības fizioloģija. Biotiskie faktori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Ieviņš Ģ. Augu fizioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 607 lpp.
2. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.
3. Pallardy S.G., Kozlowski T.T. Physiology of woody plants. Amsterdam: Elsevier Science Limited, Ebrary Science & Technology Collection, 2007. 454 p.
4. Kozlowski T.T., Pallardy S.G. Physiology of woody plants. San Diego etc.: Academic Press, 1997. 411 p.