Kursa kods Biol3014

Kredītpunkti 2

Augu fizioloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaAugu fizioloģija32161627/09/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Bioloģijas doktors

author prof. (Emeritus)

Valdis Klāsens

Lauksaimniecības habilitētais doktors

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops Rīga: Aģentūra Agro apgāds ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības profesionālā bakalaura programmā laukkopības un dārzkopības specializācijā.

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par augu dzīves norišu likumsakarībām. Studenti iegūst zināšanas par ogļhidrātiem, taukiem, proteīniem, nukleīnskābēm, bioloģiski aktīviem savienojumiem un to lomu šūnās un organismā. Fermenti un to darbību ietekmējošie vides faktori. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. Elpošana un to ietekmējošie vides apstākļi. Augu pigmenti. Fotosintēze, tumsas un gaismas reakcijas, vides faktori. Ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. Minerālvielas. Bioloģiskā slāpekļa saistīšana. Organisko vielu pārvietošanās augos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus.
Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem.

Kursa plāns

1 Augu fizioloģijas priekšmets, saistība ar citām zinātņu nozarēm, pētniecības metodoloģija.
2 Augu šūna, tās sastāvs, funkcionēšana.
3 Ogļhidrāti, tauki.
4 Proteīni, nukleīnskābes.
5 Fermenti un to darbību ietekmējošie faktori.
6 Sekundārā metabolisma produkti augos. Bioloģiski aktīvie savienojumi un to loma šūnās un organismā.
7 Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas.
8 Augu ūdens režīms. Ūdens uzņemšana augā, to ietekmējošie faktori.
9 Augu ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija.
10 Minerālvielas, to fizioloģiskā loma augos.
11 Rizosfēra, mikoriza, bioloģiskā slāpekļa saistīšana.
12 Fotosintēze. Augu pigmenti. Fotosintēzes ķīmisms.
13 Fotosintēze, tās eksogēnā un endogēnā regulācija.
14 Elpošana, būtība, ķīmisms.
15 Elpošanu ietekmējošie vides faktori.
16 Organisko vielu sintēze, pārvietošanās, noārdīšanās un izdalīšanās no auga.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений :[учебник для студ. вузов, обучающихся по агрономическим спец.] под ред. Н.Н. Третьякова. Москва: Колос, 2005. 654 с.
2. Physiology Of Crop Yield (2nd ed); by Robert K. M. Hay and John R. Porter, Blackwell Publishers, 2006.
3. Opik H., Rolfe S. The physiology of Flowering Plants. 4 th ed Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2005. 402.p.