Kursa kods Biol3007

Kredītpunkti 2

Augu pavairošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaAugu fizioloģija321616Augsnes un augu zinātņu institūts

Papildliteratūra

1. Hudson T. Hartmann , Dale E.Kester, Fred T. Davies, Robert L.Geneve (1997) Plant Propagation. Principles and practices//Univ. of California, 770p.
2. Kozlowski T.T., Pallardy S.G. Growth control in woody plants. _ San Diego etc.:Academic Press, 1997, 641p.
3. Kozlowski T.T., Pallardy S.G. Physiology of woody plants. San Diego etc.:Academic Press, 1997, 411p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava
2. Dārza pasaule
3. Silviculture

Piezīmes

Izvēles priekšmets studijām lauksaimniecības un mežzinības specialitātēs 5.,6.7 vai 8 semestris.

Kursa anotācija

Priekšmeta studijas padziļinās zināšanas par dažādiem augu reprodukcijas veidiem, dos gan teorētiskās gan praktiskās iemaņas augu pavairošanā.

Kursa plāns

1 Augu vairošanās
2 Augu pavairošana, tās mērķi un metodes
3 Ģeneratīvā pavairošana, tās būtība
4 Augu veģetatīvā pavairošana, tās būtība
5 Pavairošana ar spraudeņiem
6 Pavairošana ar noliektņiem
7 Augu pavairošana ar stīgām, to ietekmējošie faktori
8 Atvases, to loma augu pavairošanā, ceru dalīšana
9 Sīpoli, bumbuļsīpoli, bumbuļi, sakneņi, gumi un nozīme augu pavairošanā
10 Potēšana, tās nozīme augu veģetatīvajā pavairošanā
11 Orgānu, audu, šūnu un protoplastu kultūras, to nozīme augu pavairošanā
12 Orgānu, audu, šūnu un protoplastu kultūras, to nozīme augu pavairošanā
13 Aļģu, zemāko augu un mikroorganismu pavairošana
14 Dažādu lakstaugu pavairošanas iespējas un izmantojamās metodes.
15 Kokaugu pavairošanas īpatnības.
16 Dažādo pavairošanas metožu salīdzinājums un bioloģiskais novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā kontroldarbi un kolokviji par noteiktām tēmām. Laboratorijas darbu pārbaude un ieskaitīšana. Zināšanu novērtējums. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Mc Millan-Browse (1979) Plant Propagation. - New York: Simon and Schuster.,1027p.
2. Propagation of Woody Plants, ed. by R.J.Garner (1989) -Oxford Univ. , 934p.
3. Press.Micropropagation of Plants ed. by James K.J.(1993) -Kluwer Academic Publishers, 555p.
4. Майер А.Д. Размножение садовых растений ( 1968) –М: Мир, 630 c.