Kursa kods Biol1021

Kredītpunkti 1.50

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Kursa papildus materiāli Biol1021_St.k. pr.izvērsts saturs EKOLOĢIJA.pdf

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareCilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums03.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inese Cera

Dr. biol.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Biol1020, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Veidot studentiem priekšstatu par dzīvnieku uzvedības bioloģiskajiem pamatiem, cēloņiem un mehānismiem. Iegūt zināšanas par mājdzīvnieku sugai raksturīgām uzvedības īpatnībām un uzvedības koriģēšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par dzīvnieku uzvedības veidošanās pamatprincipiem un veidiem dažādu sugu mājdzīvniekiem- 2 kontroldarbi;
• prasmes novērtēt un atšķirt normālu, sugai raksturīgu dzīvnieku uzvedību no patoloģiskas vai kaitnieciskas;
• kompetence jautājumos par dažādu sugu dzīvnieku uzvedības veidiem. Spēja konsultēt dzīvnieku īpašniekus par viņu dzīvniekiem atbilstošiem turēšanas apstākļiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Etoloģijas vēsture. Nobela prēmijas laureāti etoloģijā. Dzīvnieku uzvedības pētīšanas metodes. 2h
2. Maņu orgānu nozīme dzīvnieku uzvedībā. 2h
3. Termoregulācija. 2h
4. Uzvedības veidošanās. Imprintings. Instinkti. Hierarhija. 2h
5. Dzīvnieku komunikācija. 2h
6. Kopienu organizācija. Iedzimtība un vide. 2h,
7. Barošanās paradumi dažādām mājdzīvnieku sugām. 2h
8. Bioloģiskie ritmi, miegs. 2h 1.kontroldarbs – par 1.-7.nodarbību tēmu.
9. Agresiju iedalījums. 2h
10. Dzīvnieku uzvedības veidošanās kritiskie periodi.2h
11. Reproduktīvā uzvedība. 2h
12. Dzīvnieku novecošanās un ar to saistītās izmaiņas uzvedībā. 2h
13. Ķermeņa valoda. Temperamenti, to novērtēšana. 2h
14. Tradicionālie un alternatīvie apmācības veidi. 2h
15. Nevēlamas uzvedības veidi starp dažādām mājdzīvnieku sugām.2h, 2.kontroldarbs – par 8.-15. nodarbību tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% no nodarbībām, jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, aktīvi jāpiedalās laboratorijas darbos, jāizstāv referāts un jānokārto gala pārbaudījums-ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizvēlas pētāmais objekts ( KEGA), par kuru vēlas gūt vairāk informācijas, pastāvīgi izvērtēt un novērtēt dzīvnieka uzvedības īpatnības. Salīdzināt iegūtos rezultātus ar literatūrā minēto. Veikt pētījumu ar savu/klīnikas dzīvnieku, to novērojot, aprakstot tā uzvedības izpausmes un maiņu, kāda ārēja faktora ietekmē. Darba apjoms ir 15 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas, tas jāprezentē 10 minūšu garumā izmantojot PowerPoint vai Prezi izveidoto prezentāciju. Prezentācijas laikā parāda būtisko informāciju par savu izvēlēto tēmu, atbild uz jautājumiem. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai iegūtu studija kursa gala vērtējumu ar atzīmi (sākot ar 5), jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem un jāizstrādā KEGA. Atzīmi veido vidējais aritmētiskais no visu kontroldarbu un KEGA vērtējumu summas. Studiju kurss tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Pamatliteratūra

1. Broom D., M and Fraser A.F. Domestic animal behaviour and welfare. 4th edition. 2007. 710 p.
2. Аскью Г.Р. Проблемы поведения собак и кошек. Москва: Аквариум, 2003. 622 с.
3. Уитни Л. Ф. Психология собаки, основы дрессировки собак. Москва, 1997. 308 с. Ir http://log-in.ru/books/psikhologiya-sobaki-osnovy-dressirovki-sobak-uitni-leon-zoopsikhologiya/
4. Фарленд Д.М. Поведение животных (психобиология, этология и эволюция). Москва: Мир, 1988. 518 с. Ir http://evolution.powernet.ru/library/animal_behaviour.html

Papildliteratūra

1. Hosey G., et al. Zoo animals behaviour, management and welfare. Oxford: University Press, 2009. 661 p.
2. Wyatt T.D. Pheroemones and animal behaviour: Communication by smell and taste. Cambridge : University Press: 2003. 391 p.
3. Lapiņa H. Suns, kuru mīlam. Rīga: Avots, 1992. 174 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Etoloģija
Pamatliteratūra:
1. Katherine A. Houpt, DomesticAnimalBehaviorforVeterinariansandAnimalScientists, 5th Edition, 2011, 393 p.
2. Broom D., M andFraser A.F. Domesticanimalbehaviourandwelfare, 4th edition. 2007., 710 p.
3. Аскью Г.Р. Проблемы поведения собак и кошек. Аквариум, Москва, 2003, 622 с.
4. Уитни Л. Ф. Психология собаки, основы дрессировки собак. 1997,308 с.
5. Pheromonesandanimalbehavior, TD Wyatt (2014) (2nd edition),
6. Фарленд Д.М. Поведение животных (психобиология, этология и эволюция). Москва, Мир, 1988., 518 с.
7. Houpt K.A. DomesticAnimalBehavior. IowaStateUniversity, 1991, 408 p.
Papildliteratūra:
1. Hosey G., etal. Zooanimalbehaviour, managmentandwelfare. 2009., 614 p.
2. Wyatt T.D. Pheremonesandanimalbehaviour: Communicationbysmellandtaste. 2003., 815 p.
3. Lapiņa H. Suns, kuru mīlam. R., ”Avots”, 1992., 174 lpp.
4. Kacs J. Putnu valoda. R.,” Zinātne”, 1989., 79 lpp.
5. Morozovs V. Emociju valoda dzīvnieku un cilvēku pasaulē. R.,” Zinātne”, 1988.,206 lpp.
6. Stukuls V. Ieskaties un ieklausies zirgā. R., “Zinātne”, 1988., 168 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss VMF 2.līmeņa līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna” obligātajā daļā.