Kursa kods Biol1020

Kredītpunkti 2

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Bioloģija404003/12/2014Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Pētersons

Bioloģijas doktors

author viesdoc.

Oskars Keišs

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Studiju kurss VMF 2.līmeņa līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Dzīvnieku bioloģijas, ekoloģijas un etoloģijas kursa 2. daļa sniedz zināšanas par dzīvnieku valsts daudzveidību, dažādu sistemātisko grupu dzīvnieku uzbūves modeļiem.

Rezultāti

• Zināšanas par dažādu taksonomisku grupu dzīvnieku uzbūves plāniem ;
• prasmes strādāt ar mikroskopu, veikt dzīvnieku preparēšanu, noteikt dzīvnieku sugas ar noteicēju palīdzību;
• kompetence pārzināt un prast atrast informāciju par dažādu sugu dzīvnieku taksonomisko piederību.

Kursa plāns

1 Sarkodīnvicaiņi – mainīgā amēba, zaļā eiglēna, zeltainais volvokss,
2 Parazītiskie vicaiņi – tripanosomas un lamblijas. Sporaiņi - kokcīdijas, malārijas plazmodijs.
3 Infuzorijas – tupelīte. Zarndobumaiņi – kātainā hidra. Kolokvijs
4 Plakantārpi – aknu fasciola, kaķu opistorchis, asins šistosoma, cūku, suņu, zivju jeb platais lenteņi, echinokoks.
5 Veltņtārpi – cūku cērme, trichinella.
6 Posmtārpi – slieka, dēle. Kolokvijs
7 Vēžveidīgie – ciklops, dafnija, upes vēzis.
8 Zirnekļveidīgie – krusta zirneklis, suņu ērce, kašķa ērce.
9 Medus bites uzbūve un attīstība. Kukaiņu klases kārtas.
10 Gliemji – parku vīngliemezis, bezzobe vai perlamutrene. Kolokvijs
11 Bezgalvaskausaiņi - lancetnieks.
12 Kaulzivis – starspuru zivs (reņģe) uzbūve.
13 Abinieka un rāpuļa skeleta un iekšējās uzbūves salīdzinājums.
14 Putni – mājas vistas uzbūve.
15 Zīdītāji – peles uzbūve.
16 Kolokvijs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtoti četri kolokviji. Eksāmena atzīme tiek aprēķināta summējot kursa pirmajā daļā par trīs testiem iegūtos punktus un šajā daļā kolokvijos iegūtos punktus. Kolokvijos iegūtos punktrus reizina ar koeficientu trīs. Atzīmes atbilstība punktiem tiek izskaidrota pirmajā lekcijā kursa 1. daļas pirmajā lekcijā.

Mācību pamatliteratūra

1. Bodniece V., Eglīte R., Redliha A. Mugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1976. 184 lpp.
2. Sloka N. Bezmugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1971. 225 lpp.
3. Pētersons G. Laboratorijas darbi zooloģijā. Jelgava: LLU, 2000.

Papildliteratūra

1. Lytle C. F., Wodsedalek, J. E. General Zoology Laboratory Manual. McGraw Hill Higher Education, 2000. 400 p.
2. Streble H., Krauter D. Das Leben im Wassertropfen. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co, 2010. 429 s.

Periodika un citi informācijas avoti

Pamatliteratūra
1. Reece J. B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V. &Jackson R.B. 2014. CampbellBiology 10th edition. Benjamin Cummings. 1488 pp.
2. Bodniece V., Eglīte R., Redliha A. 1976. Mugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne. 184 lpp.
3. Dogels V. 1986. Bezmugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 556 lpp.
4. Krebs C. J. 2009. Ecology: the experimental analysis of Distribution and abundance. Sixth edition. Pearson International edition. San Francisco: Benjamin Cummings. 656 p.
5. Melecis V. 2011. Ekoloģija. Rīga: LU apgāds. 352 lpp.
6. Naumovs N., Kartašovs N. 1990. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 528 lpp.
7. Sloka N. 1971. Bezmugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne. 225 lpp.
8. Pētersons G. 2000. Laboratorijas darbi zooloģijā. Mācību materiāls LLU studentiem. Jelgava: LLU. 68 lpp.
Papildliteratūra
1. Claus W., Claus C. 2004. ZoologiefürTiermediziner. 1. Auflage. Enke. 222 S.
2. Lytle C. F., Wodsedalek, J. E. 2000. General Zoology Laboratory Manual. McGraw Hill Higher Education. 400 p.
3. Storch V., Welsch U., Remane A. 2003. Systematische Zoologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 853 S.
4. Streble H., Krauter D. 2010. Das Leben im Wassertropfen. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co. 429 S.
5. Ville C. A., W.F.Walker, R.D.Barnes. 1978. General Zoology 5th ed. – Philadelphia: W.B.Saunders Co. 980 p.
6. Wehner R., Gehring W., Kühn, A. 2007. Zoologie. 24. Auflage – Georg Thieme Verlag. 861 S.
7. Westheide W., Rieger R. M. 2003. Spezielle Zoologie 2: Wirbeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 712 S.Westheide W., Rieger R. M. 2006. Spezielle Zoologie 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 976 S.