Kursa kods Biol1019

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Bioloģija60481203/12/2014Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Pētersons

Bioloģijas doktors

author viesdoc.

Oskars Keišs

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Studiju kurss VMF 2.līmeņa līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija ir bioloģisks ievadkurss, kas sniedz priekšstatu par dzīvnieku ķermeņa vispārējiem uzbūves un fizioloģisko procesu principiem un to evolūciju, sniedz zināšanas par dzīvnieku valsts taksonomisko daudzveidību, veido izpratni par dzīvnieku vietu ekosistēmās, sniedz informāciju par lauksaimniecības, īpaši lopkopības ietekmi uz dabas daudzveidību.

Rezultāti

• Zināšanas par dažādu taksonomisku grupu dzīvnieku uzbūves plāniem un fizioloģiskajiem procesiem, dzīvnieku valsts daudzveidību un dzīvnieku nozīmi ekosistēmās;
• prasmes meklēt un analizēt zooloģisku un ekoloģisku informāciju, strādāt ar mikroskopu, veikt dzīvnieku preparēšanu, noteikt dzīvnieku sugas ar noteicēju palīdzību;
• kompetence prast novērtēt savvaļas dzīvnieku nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības un vides aizsardzībā un, pārzināt un prast atrast informāciju par dažādu sugu dzīvnieku taksonomisko piederību.

Kursa plāns

1 Dzīvnieku klasifikācija, evolūcija. Vielmaiņas procesi organismā.Kustība.
2 Barošanās, elpošana, ekskrēcija, osmoregulācija.
3 Siltumreguācija, vielu transports, vairošanās.
4 Neirālā un humorālā regulācija. Ievads etoloģijā.
5 Latvijas faunas raksturojums. Sugu un biotopu aizsardzības likumdošana.
6 Vienšūņu, sūkļu, zarndobumaiņu, plakantārpu, veltņtārpu un posmtārpu raksturojums
7 Posmkāju raksturojums. Vēžveidīgie, zirnekļveidīgie, daudzkāji un kukaiņi
8 Gliemju, adatādaiņu, kāpurhordaiņu un bezgalvaskausaiņu raksturojums
9 Mugurkaulnieku raksturojums. Apaļmutnieki, skrimšļzivis un kaulzivis
10 Abinieku un rāpuļu raksturojums.
11 Putnu un zīdītāju raksturojums. Mājdzīvnieku izcelšanās
12 Ekoloģijas pamatproblēmas. Evolucionārā ekoloģija. Uzvedības ekoloģija.
13 Sugu izplatība un adaptācija.
14 Sugu savstarpējās attiecības: mutuālisms, konkurence, plēsonība, slimības un parazīti.
15 Sabiedrību ekoloģija. Bioloģiskā daudzveidība.Primārā un sekundārā produktivitāte
16 Ekosistēmas un antropogēnā slodze. Ekosistēmu pakalpojumi cilvēcei. Ilgtspējība un ekosistēmu veselība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites priekšnoteikums ir sekmīgi nokārtoti pirmais, otrais un trešais testi.

Mācību pamatliteratūra

1. Reece J. B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. Campbell Biology. 10th edition. Benjamin Cummings. 2014. 1488 p.
2. Dogels V. Bezmugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 556 lpp.
3. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.
4. Melecis V. 2011. Ekoloģija. Rīga: LU apgāds, 2011.. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Krebs C. J. Ecology: the experimental analysis of Distribution and abundance. Sixth edition. Pearson International edition. San Francisco: Benjamin Cummings, 2009. 656 p.
2. Claus W., Claus C. Zoologie für Tiermediziner. 1. Auflage. Enke. 2004. 222 s.
3. Storch V., Welsch U., Remane A. Systematische Zoologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, 2003. 853 s.

Periodika un citi informācijas avoti

Pamatliteratūra
1. Reece J. B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V. &Jackson R.B. 2014. CampbellBiology 10th edition. Benjamin Cummings. 1488 pp.
2. Bodniece V., Eglīte R., Redliha A. 1976. Mugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne. 184 lpp.
3. Dogels V. 1986. Bezmugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 556 lpp.
4. Krebs C. J. 2009. Ecology: the experimental analysis of Distribution and abundance. Sixth edition. Pearson International edition. San Francisco: Benjamin Cummings. 656 p.
5. Melecis V. 2011. Ekoloģija. Rīga: LU apgāds. 352 lpp.
6. Naumovs N., Kartašovs N. 1990. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 528 lpp.
7. Sloka N. 1971. Bezmugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne. 225 lpp.
8. Pētersons G. 2000. Laboratorijas darbi zooloģijā. Mācību materiāls LLU studentiem. Jelgava: LLU. 68 lpp.
Papildliteratūra
1. Claus W., Claus C. 2004. ZoologiefürTiermediziner. 1. Auflage. Enke. 222 S.
2. Lytle C. F., Wodsedalek, J. E. 2000. General Zoology Laboratory Manual. McGraw Hill Higher Education. 400 p.
3. Storch V., Welsch U., Remane A. 2003. Systematische Zoologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 853 S.
4. Streble H., Krauter D. 2010. Das Leben im Wassertropfen. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co. 429 S.
5. Ville C. A., W.F.Walker, R.D.Barnes. 1978. General Zoology 5th ed. – Philadelphia: W.B.Saunders Co. 980 p.
6. Wehner R., Gehring W., Kühn, A. 2007. Zoologie. 24. Auflage – Georg Thieme Verlag. 861 S.
7. Westheide W., Rieger R. M. 2003. Spezielle Zoologie 2: Wirbeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 712 S.Westheide W., Rieger R. M. 2006. Spezielle Zoologie 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 976 S.