Kursa kods Biol1012

Kredītpunkti 5

Meža botānika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaBotānika80324808/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Āboliņa A. Meža sūnas. Rīga: LAK, 1965. 157 lpp.
2. Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 126 lpp.
3. Galeniece M., Tabaka L. Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs. Rīga: ZAI. 1962. 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/

Piezīmes

Prakse Meža fakultātes akadēmiskā bakalaura programmā Mežzinātne obligātajā daļā, 2. semestrī.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta augu šūnas struktūra un funkcijas, augu audi, to iedalījums un funkcijas. Raksturoti augu veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Analizēta saknes, stumbra, lapas un zieda morfoloģija un anatomija. Apskatītas augu valsts grupas, to raksturojums, vairošanās un nozīme. Raksturoti svarīgākie un izplatītākie savvaļas augi meža zemsedzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – par meža ekosistēmas taksonu morfoloģiju, bioloģiju, ekoloģiju un to lomu augu sabiedrībās, taksonu migrāciju, ģeogrāfisko izplatību un floristisko statusu Latvijā – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
2. Prasmes – analizēt un izvērtēt augu morfoloģiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
3. Kompetence – novērtēt un pamatot taksona un vides mijiedarbības izpausmes, spriest par taksona atbilstību ekoloģiskiem apstākļiem, noteikt meža augšanas apstākļu tipu pēc augāja – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).

Kursa plāns

1. diena. Purvu veģetācija.
2. diena. Augu noteikšanas principi. Meža veģetācijas aprakstīšanas metodes.
3. diena. Cilvēka būtiski neietekmēto mežu floristiskais sastāvs. 1. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
4. diena. Nosusināto mežu floristiskais sastāvs. 2. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
5. diena. Individuālā herbārija apstrāde.
6. diena. Palieņu mežu floristiskais sastāvs.
7. diena. Piejūras kāpu mežu veģetācija, tās floristiskais sastāvs. 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
8. diena. Gravu mežu floristiskais sastāvs..
9. diena. Citzemju kokaugu sugu stādījumu floristiskais sastāvs.
10.diena. Prakses aizstāvēšana – Individuālā herbārija (sagatavots pirms prakses) un prakses protokolu iesniegšana; ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts un pozitīvi novērtēts individuālais herbārijs, iesniegti prakses protokoli; iegūta ieskaite par praksi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

3 kolokviji (cilvēka būtiski neietekmēto un nosusināto mežu vaskulārie augi, ķērpji un sūnas) -
taksonu diagnostiskās pazīmes, to latviskie un latīniskie nosaukumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pozitīvs individuālā herbārija vērtējums (ja herbārijs sagatavots un noformēts atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem). Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (jāpazīst augi, jāzina to latīniskais un latviskais nosaukums).

Pamatliteratūra

1. Svirževska L.Bioloģija, botānika :jautājumi un atbildes: augu uzbūve, augu klasifikācija, daudzveidība un aizsardzība, ekosistēmas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 93 lpp.
2. Raven Peter H. et al. Biology of plants.New York: W.H. Freeman, 2005. 686 p.
3. Priedītis N. Latvijas augi [elektroniskais resurss, CD] Rīga : Gandrs, 2010.
4. Bumbura M., Jaudzeme V., Muižarāja E., Pētersone A. Augu morfoloģija un anatomija. Rīga: Zvaigzne, 1967. 507 lpp.