Kursa kods Biol1003

Kredītpunkti 3

Botānika un farmakognozija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaBotānika48163208/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Mossberg, B. and Stenberg, L., 2003. Den nya nordiska Floran. Stockholm: Wahlstrom & Widstrand 928 p.
2. Priedītis, N. Latvijas augi [Plants in Latvia]. Rīga: Gandrs, 2014, 888 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta augu šūnas struktūra un funkcijas, augu audi, to iedalījums un funkcijas. Raksturoti augu veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Apskatītas augu valsts grupas, to raksturojums un nozīme. Raksturoti svarīgākie un izplatītākie savvaļas ārstniecības augi, to nozīme un indīgie augi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Apraksta augus, izskaidro auga īpašības un nozīmi saistībā ar to morfoloģiju un anatomiju – 1. un 2.kontroldarbs, laboratorijas darbi, 1.- 4.kolokvijs;
2. Nosaka un atpazīst augus, analizē augu īpašības un to pielietojumu – 2. un 3. kontroldarbs, laboratorijas darbi, 1.-4.kolokvijs;
3. vērtē un spiež par augu izmantojamību un pielietojumu lopbarībā, medicīnā un veterinārmedicīnā – laboratorijas darbi, 1.- 4.kolokvijs.

Kursa plāns

1.Ievads botānikā. Augu nozīme.
2. Augu veģetatīvie orgāni.
3. Augu veģetatīvie orgāni.
4.Augu ģeneratīvie orgāni.
1.kontroldarbs “Augu morfoloģija”
5. Augu šūna.
6. Augu šūna.
7. Augu audi.
8. Augu orgānu anatomiskā uzbūve.
2.kontroldarbs “Augu šūna un audi”
9. Augu sistemātika. Augu grupas.
10. Augu sistemātika. Augu grupas.
11. Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
12. Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
1.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”
13. Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
2.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”
14. Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
3.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”
15. Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
4.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”
16. Ārstniecības un indīgie augi.
3.kontroldarbs “Augu sistemātika”

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75 % lekciju apmeklējums. Nostrādāti laboratorijas darbi. Nokārtoti 4 kolokviji. Ieskaitīti 3 kontroldarbi. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

4 kolokviji “Ziedaugu dzimtas”: augu nosaukumu latviski un latīniski, augu pielietojuma veterinārmedicīnā un nozīmes apguve.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu un kolokviju kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus. Kontroldarbs ir sekmīgs, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – jāatpazīst visi augi, jāzina to latīņu un latviskais nosaukums, jāraksturo auga nozīme un pielietojums veterinārmedicīnā.

Pamatliteratūra

1. Elliot W. T. et al. Botany: an introduction to plant biology. New York : John Wiley & Sons, 1982. 720 p.
2. Raven Peter H. et al. Biology of plants.New York: W.H. Freeman, 2005. 686 p.