Kursa kods Biol1003

Kredītpunkti 3

Botānika un farmakognozija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
BioloģijaBotānika48163208/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Mežzinātņu doktors

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta augu šūnas struktūra un funkcijas, augu audi, to iedalījums un funkcijas. Raksturoti augu veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Apskatītas augu valsts grupas, to raksturojums un nozīme. Raksturoti svarīgākie un izplatītākie savvaļas ārstniecības augi, to nozīme un indīgie augi.

Rezultāti

Zināšanas-aprakstīt augus, izskaidrot auga īpašības un nozīmi saistībā ar to morfoloģiju un anatomiju;
prasmes-noteikt un atpazīt augus, analizēt augu īpašības un to pielietojumu;
kompetence-vērtēt un spiest par augu izmantojamību un pielietojumu lopbarībā, medicīnā un veterinārmedicīnā.

Kursa plāns

1 Ievads botānikā. Augu nozīme.
2 Augu veģetatīvie orgāni.
3 Augu veģetatīvie orgāni.
4 Augu ģeneratīvie orgāni.
5 Augu šūna.
6 Augu šūna.
7 Augu audi.
8 Augu orgānu anatomiskā uzbūve.
9 Augu sistemātika. Augu grupas.
10 Augu sistemātika. Augu grupas.
11 Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
12 Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
13 Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
14 Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
15 Augu sistemātika (ziedaugu dzimtas).
16 Ārstniecības un indīgie augi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75 % lekciju apmeklējums. Nostrādāti laboratorijas darbi. Nokārtoti 4 kolokviji. Ieskaitīti 3 kontroldarbi. Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Svirževska L. Bioloģija, botānika : jautājumi un atbildes : augu uzbūve, augu klasifikācija, daudzveidība un aizsardzība, ekosistēmas.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 93 lpp.
2. Skutelis A., Pakalns D. Ārstniecības augu farmakoloģija. Rīga, 2005. 223 lpp.
3. Raven Peter H. et al. Biology of plants.New York: W.H. Freeman, 2005. 686 p.
4. Priedītis N. Latvijas augi [elektroniskais resurss, CD] Rīga : Gandrs, 2010.

Papildliteratūra

1. Botāniskais ceļvedis: sugu noteicējs. Rīga : Lauku ceļotājs, 2010. 183 lpp.