Kursa kods ArhiP019

Kredītpunkti 20

Prakse II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā800

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits300

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi5050, Ainavu arhitektūras teorija

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt darbu ainavu plānošanas, projektēšanas, vai ierīkošanas uzņēmumos, birojos, pašvaldību struktūrās. Darbs specialitātē izpildītāja amatā, stažēšanās vadošā darbā. Visa ainavu projektēšanas, plānošanas un ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ainavu un dārzu plānošanas projektu saturu un apjomu, projektu sastādīšanas, līgumu slēgšanas kārtību, finansēšanu, dokumentu sagatavošanu konkursiem, teritorijas labiekārtošanas darbu secību, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un darbu vadīšanas procesu praksē, darba organizāciju uzņēmumā.
• Prasmes: strādāt patstāvīgi un strādāt kolektīvā, prasmes komunikācijā ar klientiem.
• Kompetence: organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru.
2 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
3 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
4 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
5 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā.
6 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā.
7 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
8 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
9 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
10 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
11 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
12 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
13 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
14 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
15 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
16 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.
2. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p.
3. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p. 4. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.

Papildliteratūra

1. Dārzkopības enciklopēdija. Galvenais redaktors K. Brikels. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 648 lpp.
2. Kortje Dž. Dārzs ikvienam. Rīga: Jumava, 2001. 222 lpp. 3. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā 2011-2013: Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm 3. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligātā prakse VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.