Kursa kods Arhi6007

Kredītpunkti 2

Aizsardzība pret trokšņiem

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju priekšmetā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par būvakustikas vēsturi un tās pamatprincipiem, tehniskām iespējām un risinājumiem tās uzlabošanai, tehnisko akustiku un būvakustiku, trokšņa izplatības prognozēšanu ēkās un apbūvē. Studentiem jāapgūst iekārtu, konstrukciju un apdares akustiskās izvēles un aprēķina pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par skaņas procesiem dažādās vidēs.
• Prasmes par būvakustisko aprēķiniem, telpu akustikā, skaņu izolācijā un vides akustikā, ievērot un pielietot akustiku reglamentējošos dokumentus, lietot akustikas terminoloģiju.
• Kompetence akustisko mērījumu pamatos un akustisko problēmu datorsimulācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvakustikas vēsture. Skaņa, to raksturojošie fizikālie lielumi.
2 Terminoloģija, skaņas izplatīšanās raksturojošie parametri un mērvienības.
3 Viļņu veidi, skaņas un vibrāciju izplatīšanās dažādās vielās un vidē.
4 Viļņu vienādojumu galvenie elementi un to praktiskie atrisinājumi - sfēriski, cilindriski, plakani viļņi.
5 Skaņas avotu veidi, to skaņas standartizētie parametri (skaņas jauda, spektrs, virziendarbība, laika funkcija).
6 Skaņas subjektīvā uztvere, cilvēka auss jūtības frekvenču raksturlīkne. Standartizētās A, C, D izsvarojumi.
7 Rezonanse, interference un difrakcija.
8 Vibrācija.Tās ietekme, novērtēšana un izolēšana.
9 Akustiskās enerģijas pārveides tās mijiedarbībā ar materiālu šķērsli.
10 Telpu akustika, parametri, to noteikšana. Reverberācija, skaņas telpiskums, artikulācija.
11 Telpu akustiskā projektēšana, datormodelēšana, aprēķini un mērījumi.
12 Konstrukciju skaņu izolācija skaņai gaisā, triecientroksnim, struktūrtroksnim. LBN 016-11.
13 Iekārtu trokšņa ģenerācijas mehānismi. Mehāniskie, hidro un aerodinamiskie trokšņi.
14 Iekārtu prettrokšņa risinājumi, to projektēšanas principi un iespējas.
15 Apbūves akustika. Skaņas īpatnības apbūvē, trokšņa kartes.
16 Pilsētbūvnieciskie prettrokšņa pasākumi, to projektēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāprot sekmīgi atbildēt uz apskatīto tēmu jautājumiem, jānokārto ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Zabrauskis A. Būvakustika. Teorija un realitāte.(10.izdevums), Pieejams: www.akustika.lv. 2007. 90 lpp.
2. Tomariņš K. Elektroakustika. Lekciju piezīmes. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3. LBN 016-03 "Būvakustika", apstiprināts 2004.g.

Papildliteratūra

1. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics Dynamics. Virginia Polytechnic Institute, Hoboken: Wiley, Inc., 2007. 142 p.
2. Architectural Acoustics: Principles and Practice by Joseph A. Wilkes (Editor), William J. Cavanaugh (Editor), Gregory C. Tocci (Editor) Hardcover - November 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Acustica united with Acustica, published together with the European Acoustics Association (EAA) Published by Hirzel Verlag. ISSN: 1610-1928.

Piezīmes

Izvēles kurss VBF akadēmiskā maģistra studiju rogramma "Būvzinātne".