Kursa kods Arhi5055

Kredītpunkti 6

Ilgtspējīga ainavu attīstība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits144

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Ilze Stokmane

Dr. oec.

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par ainavu arhitektiem svarīgu nozari – ainavu plānošanu, to apskatot no komplekso uzdevumu risināšanas aspekta. Kursa ietvaros tiek apgūti ainavu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi un to raksturojošie parametri, energoplānošana, teritorijas plānošanas un pilsētvides arhitektūras būtība, ainavu plānošanas vieta un loma attīstības plānošanā, priekšnoteikumi un standarti ainavu plānošanā, kā arī instrumenti ainavu plānojuma veidošanā un īstenošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas risku plānošanā un projektu izstrādē finansējuma piesaistei pašvaldībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: kā atrisināt un pārbaudīt dažādus urbanizācijas teorētiskos aspektus ainavu plānošanā kā pamatu dažādas informācijas izpratnei, interpretācijai, lietišķai izmantošanai un kritiskai novērtēšanai; zināšanas par pašvaldību plānošanas procesiem un pieejām ainavu plānošanā.
• Prasmes: izvēlēties atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes esošās situācijas analīzē, pamatojot to izvēli, interpretēt datu apstrādes rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus.
• Kompetence: sadarbībā ar darba vadītāju veikt bakalaura darba pētījumu datu apstrādi; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus, kā arī prognozēt ainavu plānošanas satvaru saistībā ar attīstības procesiem Latvijā un citos reģionos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Reģiona jēdziens. Reģiona daudzveidība un tipi, „reģionālās pieejas” būtība.
2 Reģionālā politika. Reģionālie attīstības plāni, attīstības plānošanas vēsture.
3 Reģionālās plānošanas pamatprincipi. Ideju un darbības plānošana.
4 Reģionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paņēmieni.
5 Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. Latvijas plānošanas dokumenti un struktūra.
6 Ilgtspējīgas plānošanas principi. Ilgstpējīga, vieda un elastīga vide.
7 Ilgtspējīgo pilsētu formas un attīstības modeļi.Pilsētas teritorijas attīstības plāni un funkcionālais zonējums.
8 Ilgtspējīga infrastruktūra un satiksmes organizēšana.
9 Ilgtspejīga ainavas dizaina nozīme lokālā līmenī.Pilsētvides aktivitāšu teritoriju plānošana.
10 Teritoriālā plānošana. Teritoriālās plānošanas mēķis un lietojuma sfēras, dažādu plānu veidi. Zili-zaļā tīklojums.
11 Pilsētas zaļais tīklojums un zili-zaļā struktūra. Apstādījumu veidošana un uzturēšana pilsētvidē.
12 Ūdensteču ainavas plānošana, aizsardzība un apsaimniekošana. Degradēto teritoriju pārveide zaļajās zonās.
13 Biokoridori, pasīvās un gudrās ēkas, citi ainavu elementi pilsētā.
14 Pilsētas resursu ilgtspējīga pārvaldīšana.
15 Tematiskie referāti, semināri.
16 Tematiskie referāti, semināri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. 296 lpp.
2. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design. N. Rottle, K Yocom. 2011.
3. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 2013. 115 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes [tiešsaiste] [skatīts 00.04.2017.]. Pieejams: www.varam.gov.lv/files/text/LV_ilgtspejig_att_pamatnostadn.doc
2. Armstrong H.W., Taylor J. Regional economics and policy. 3rd edition. Oxford: Blackwell, 2000. 432 p.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes [tiešsaiste] [skatīts 00.04.2017.]. Pieejams: www.varam.gov.lv/files/text/LV_ilgtspejig_att_pamatnostadn.doc
2. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.