Kursa kods Arhi5053

Kredītpunkti 4

Teritorijas attīstības plānošana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozarePilsētbūvniecība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Kursa anotācija

Studiju procesā studenti iepazīstas ar detālplānojumu izstrādāšanas nepieciešamību, to galvenajiem uzdevumiem; apgūst detālplānojumu teritoriju arhitektoniski telpiskās uzbūves pamatprincipus; praktiski apgūst detālplānojumu izstrādāšanu. Studiju kursā tiek skatīti jautājumi kā novērtēt reģionu konkurētspēju, to ietekmējošos faktorus, reģiona priekšrocības vai ekonomiskās attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas šķēršļus. Tiek veikta reģionā esošo resursu analīze. Tāpat tiek skatīti jautājumi par reģionālo konkurētspēju kā nozīmīgu sociālās un ekonomiskās kohēzijas sastāvdaļu ES.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par detālplānojumu izstrādāšanas pamatprincipiem; par reģionālā mārketinga stratēģiju izstrādi un lietošanu teritorijas attīstības plānošanā.
• Prasmes: izstrādāt detālplānojumus; teritorijas attīstības plānu izstrādē.
• Kompetence: detālplānojumu izstrādes vadīšanā; patstāvīgi darboties pašvaldībā teritoriālplānošanas jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Teritorijas plānojumu detalizācijas nepieciešamība un galvenie uzdevumi.
2 Teritorijas plānojumu detalizācijas izstrādes juridiskais pamats.
3 Detālplānojumu sastāvs. Izejmateriāli detālplānojumu izstrādei.
4 Esošās situācijas izpēte, fotofiksācija, kustību analīze. Piemēri teritoriju detālai attīstībai Latvijā un ārvalstīs.
5 Arhitektoniski telpiskās struktūras organizācijas detālplānojumu teritorijās.
6 Detālplānojumu teritoriju un apkārtējās vides konteksts.
7 Transporta organizācija detālplānojumu teritorijās. Šķērsprofili. Ilgtspejīgie risinājumi.
8 Inženierkomunikāciju risinājumi detālplānojumu teritorijās.
9 Apbūves noteikumi ievērtējot kultūrvēsturi, vizuālo kontekstu un normtīvos aktus.
10 Praktiska detālplānojuma izstrādāšana.
11 Detālplānojuma esošās situācijas analīzes kartogrāfiskais materiāls.
12 Detālplānojuma risinājumu atspoguļojums kartogrāfiskajā materiālā.
13 Apbūves noteikumu attēlošana kartogrāfiskajā materiālā.
14 Detālplānojuma kartogrāfiskā materiāla noformēšana.
15 Detālplānojuma noformēšana.
16 Publiskās apspriešanas nozīme.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 219 lpp.
2. John A. La Grotr J.A. Site Analysis. John Willey&Sons.Inc, 2008. 328 p.
3. Martin R., Kitson M., Tyler P. Regional Competitiveness. London: Routledge, 2006. 169 p.
4. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. I. Vaidere u.c. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. 296 lpp.

Papildliteratūra

1. Antrop M. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 2004. 67, p. 9–26. Pieejams: LLU tīklā vai ar LLU IS lietotājkontu ScienceDirect datu bāzē: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(03)00026-4
2. Trušiņš J. Labdabīga un ilgtspējīga pilsētu attīstība (I). Koncepcijas un principi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. 59 lpp.
3. Yli-Pelkonen V., Kohl J. The role of local ecological knowledge in sustainable urban planning: perspectives from Finland. Sustainability: Science, Practice & Policy, Vol. 1, No. 1, 2005, p. 3–14. Pieejams http://d20nn6mxpbiih2.cloudfront.net/sspp-journal/SSPP-v1.1.yli-pelkonen.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas aArchitektūra. Rīga: Lilita, ISSN 1407-4923
2. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey, ISBN 3-7667-1593-3

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.