Kursa kods Arhi5052

Kredītpunkti 8

Industriālo teritoriju projektēšana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozarePilsētbūvniecība

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas dažādu industriālo teritoriju projektēšanai, tai skaitā post industriālo teritoriju revitalizācijas projektu izstrādei LR normatīvo aktu ietvaros, izmantojot dažādas projektēšanas pieejas, atbilstošu apstādījumu un elementu izvēli. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par industriālo teritoriju projektēšanas specifiku, saistītajiem normatīvajiem aktiem un teorijā atzītām pieejām un standartiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par dažādiem industriālo ainavu tipiem un pamatnostādnēm industriālo teritoriju izveidei; zināšanas par post industriālo teritoriju revitalizācijas scenārijiem; zināšanas par ekoloģiskā dizaina iespējām un fitoremediāciju post industriālo teritoriju revitalizācijā; zināšanas par ietekmes uz vidi novērtējumu projektēšanas procesā.
• Prasmes: veikt teritorijas inventarizāciju un analīzi jaunas industriālās teritorijas izveidei, post industriālo teritoriju revitalizācijai; izstrādāt jaunas industriālās teritorijas vai post industriālās teritorijas attīstības projektu LR normatīvo aktu ietvaros, izmantojot teorijā pamatotas projektēšanas pieejas un standartus; prasmes izmantot atbilstošu augu sortimentu un elementus industriālās ainavas projektā.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Industriālo teritoriju tipi.
2 Industriālo teritoriju projektēšanas normatīvais ietvars - normatīvie akti un standarti.
3 Jaunas industriālās teritorijas izveides un apsaimniekošanas pamatprincipi.
4 Teritorijas inventarizācija un ietekmes uz vidi novērtējums.
5 Industriālo teritoriju infrastruktūra un elementi.
6 Apstādījumi industriālās teritorijās.
7 Piemēri no prakses.
8 Postindustriālās ainavas.
9 Postindustriālo teritoriju inventarizācija.
10 Postindustriālo teritoriju attīstības virzieni.
11 Piemēri no prakses.
12 Degradētās teritorijas un vides piesārņojums.
13 Augu izvēle vides atveseļošanai. Fitoremediācija.
14 Ekoloģiskā dizaina principi postindustriālo teritoriju pārveidē.
15 Piemēri no prakses.
16 Noslēguma pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 691 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Kennen K., Kirkwood N. Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge, 2015. 346 lpp. ISBN: 978-0-415-81415-7
3. Roehr D., Fassman-Beck E. Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London, England: Routledge, 2015. 178 p. ISBN: 978-0-415-53553-3
4. Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.

Papildliteratūra

1. Vides un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņš, J. Zaļoksnis J. (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Thompson J.W., Sorvig K. Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press, 2000. 350 p. Pieejams http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=262376&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
3. Thompson I.H. Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon, 1999. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
2. Landscape Architecture and Art [tiešsaiste] Pieejams: http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/
3. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.